(Pour lire les Conditions Générales en français, veuillez cliquer ici)

De consument heeft het recht om binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op levering van de Deauty Box te melden dat hij van de aankoop afziet, en dit zonder sanctie en zonder vermelding van motief. Om dit herroepingsrecht, de bepalingen, de types van abonnementen en hun bepalingen te laten gelden, kunt u verwijzen naar de tekst van onderhavige Algemene Voorwaarden 

Voorwoord

Het bedrijf Deauty BE bvba (hierna “Deauty BE”) genoemd is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht die verschillende types van diensten aanbiedt via de website www.deauty.be.

Deze activiteiten worden uitgeoefend onder de commerciële naam “Deauty” – “Deauty Box” en worden voornamelijk uitgevoerd via de website www.deauty.be, geëxploiteerd door Deauty BE.

Een van de activiteiten van Deauty BE is de maandelijkse verspreiding van een box die “Deauty Box” heet en die stalen van cosmetische of verwante producten bevat waardoor de fabrikanten van deze producten er het bestaan van kunnen promoten en de geïnteresseerde klanten cosmetische en verwante producten kunnen ontdekken en testen.

Deauty BE verkoopt dus geen cosmetische of verwante producten. Deauty BE levert een dienst die de selectie van cosmetische of verwante producten, de levering en de communicatie van commerciële informatie omvat. Voor de bepaling van de prijs van de Deauty-dienstverlening wordt geen rekening gehouden met de intrinsieke of commerciële waarde, als die er al is, van de elementen in een Deauty Box. Deze waarde is ook geen bepalend element in de toestemming om een contract af te sluiten met Deauty BE, noch een essentieel of substantieel onderdeel van dat contract.  

In de onderhavige Algemene Voorwaarden wordt de persoon die een abonnement heeft genomen of gekregen of die een abonnement wenst te nemen “de Abonnee” genoemd.

Onderhavige Algemene Voorwaarden definiëren de rechten en verplichtingen van de partijen in het kader van de dienstverlening van Deauty aan de Abonnees. Ze hebben eveneens als doelstelling bepaalde belangrijke informatie te communiceren aan de Abonnees en aan de bezoekers van de website www.deauty.be.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op het geheel van de diensten die door Deauty BE aangeboden worden aan de Abonnees.

Door zijn inschrijving en bestelling te bevestigen en na verificatie van de inhoud van de bestelling en, indien nodig, na wijziging ervan, aanvaardt de Abonnee ten volle en zonder voorbehoud de integraliteit van onderhavige Algemene Voorwaarden. Er kan geen enkele bestelling of dienst geleverd worden voor de Abonnee verklaart en bevestigt onderhavige Algemene Voorwaarden integraal gelezen, begrepen en aanvaard te hebben.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in het Frans en het Nederlands en deze twee versies zijn de enige betrouwbare. Het is mogelijk ze op te slaan en af te drukken. Deauty BE moedigt de bezoekers van de website www.deauty.be en de Abonnees dan ook aan een exemplaar van de Algemene Voorwaarden op een duurzame manier op te slaan en af te drukken.

De bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden die rechten verlenen aan de consumenten (dat wil zeggen natuurlijke personen die in het kader van het contract met Deauty BE handelen voor doeleinden zonder enig professioneel karakter) – of door ze uitdrukkelijk aan te duiden, of door toepassing van de wetten ter bescherming van de consumenten – zijn niet van toepassing op personen die niet beschouwd kunnen worden als consument uit hoofde van het Belgische en Europese recht. Voor personen die niet beschouwd worden als consument worden de bepalingen van de wetten ter bescherming van de consumenten of van onderhavige Algemene Voorwaarden die rechten verlenen aan de consumenten uitdrukkelijk terzijde geschoven door Onderhavige Voorwaarden, en dit in de ruimste betekenis die wettelijk toegestaan is.

1. - Voorstelling van Deauty BE en van de website www.deauty.be

De website www.deauty.be is een e-commercesite die toegankelijk is via het internet. De website wordt uitgegeven door het bedrijf Deauty BE, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid volgens Belgisch recht. De hoofdzetel ligt in 2020 Antwerpen (België), Camille Huysmanslaan 59. De vennootschap staat ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0627.904.457 en draagt het identificatienummer bij de btw BE 0627.904.457

De website www.deauty.be is open voor alle meerderjarige en bekwame gebruikers van het internet en, behoudens andersluidende bepaling of vermelding in onderhavige Algemene Voorwaarden of op de website www.deauty.be, enkel voor leveringen binnen bepaalde gebieden.

Deauty BE baat zijn commerciële activiteit uit op het adres van bovenvermelde hoofdzetel.

De contacten met Deauty BE of de website www.deauty.be, ook in geval van klacht of reclamatie, verlopen voornamelijk via e-mail naar het adres info@deauty.eu (voor het beheer van de abonnementen, contacten of algemene vragen) of naar claims@deauty.eu (in geval van klacht of reclamatie). Behoudens andersluidende vermelding in onderhavige Algemene Voorwaarden kan iedereen ook een schrijven richten aan de hoofdzetel van Deauty BE, of bellen naar het nummer 0476/685.361 op werkdagen tussen 9.30 en 17.30 uur.

2. - Beschrijving van de dienst van Deauty   

Het contract tussen Deauty BE en een Abonnee heeft als voorwerp de onderschrijving van een abonnement dat recht geeft op de Deauty Box-service.

Deze dienst heeft betrekking op de maandelijkse levering, mits betaling, aan de personen die het abonnement onderschreven hebben of een abonnement gekregen hebben van een (1) box (“Deauty Box”) met stalen van cosmetische of verwante producten. Dit betekent bijvoorbeeld één Deauty Box voor de maand januari, één Deauty Box voor de maand februari, enz. en dit gedurende de termijn die overeenkomt met het type abonnement dat de Abonnee heeft gekozen of gekregen.

De Deauty Box bevat 4 tot 6 stalen van cosmetische of verwante producten die afhankelijk van het geval volledig of gedeeltelijk geleverd worden in miniatuurformaat, in reisformaat en/of in het normale of zogeheten full size-formaat.

De artikelen in de Deauty Box worden exclusief geselecteerd door Deauty BE en worden vooraf niet onthuld aan de Abonnees of de bezoekers van de website www.deauty.be. Deze artikelen kunnen niet gewijzigd worden op vraag van de Abonnee. De voorafgaande identificatie van de artikelen in de Deauty Box of de mogelijkheid om ze om te wisselen vormt dus geen essentieel en bepalend element voor de goedkeuring van de Abonnee, noch een essentieel of substantieel element van het contract. 

In principe varieert de inhoud van de Deauty Box, volledig of gedeeltelijk, van maand tot maand. 

Wanneer de Abonnee het formulier “Beauty Profiel” op de website www.deauty.be invult en een abonnement onderschrijft, dan stelt Deauty BE alles in het werk om de producten uit te kiezen die het best aansluiten bij dit profiel. Deauty BE kan echter niet garanderen dat de producten in de Deauty Box, geheel of gedeeltelijk, het best geschikt zijn voor de Abonnee of precies aansluiten bij diens persoonlijke smaak of voorkeur.

De beschikbaarheid van de producten en het onvoorspelbare karakter van de bestellingen of abonnementen op een bepaald moment, kunnen factoren zijn die de samenstelling van de Deauty Box beïnvloeden.

Uit het voorgaande resulteert ook dat alle Deauty Boxen niet noodzakelijk dezelfde inhoud hebben. De identiteit van de inhoud van een  Deauty Box in vergelijking met een andere en de aanpassing van een Deauty Box aan de persoonlijke voorkeur of de kenmerken van een Abonnee kunnen dus geen essentieel en bepalend element vormen in de goedkeuring van de Abonnee of de afsluiting van het contract. Ze kunnen ook geen motief zijn dat een aanvraag tot wijziging, vervanging of terugbetaling rechtvaardigt. 

De algemene kenmerken van de Deauty Box en de beschrijving van de inhoud van de Deauty Box die de box in voorbereiding of in leveringsfase voorafgaat, worden vermeld op de website www.deauty.be.

3. 3 – Juridisch vermogen

Iedere Abonnee moet meerderjarig en competent zijn, d.w.z. de wettelijk toelating hebben om zonder hulp of toestemming van een derde of een vertegenwoordiger een contract geldig af te sluiten en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven.

Door in te schrijven op de Deauty Box verklaart en bevestigt iedere Abonnee uitdrukkelijk meerderjarig en volledig bekwaam te zijn. 

 

4. - Abonnement op de Deauty-service en afsluiting van het contract

De Deauty-service behelst de verzending van een Deauty Box per kalendermaand, d.w.z. bijvoorbeeld één Deauty Box voor de maand januari, één Deauty Box voor de maand februari, enz., en dit gedurende de termijn die overeenstemt met het type abonnement dat de Abonnee heeft gekozen of gekregen.

Bij de inschrijving zal aan de Abonnee gevraagd worden om een vragenlijst in te vullen. Daarbij moet de Abonnee waken over de juistheid en het actuele karakter van de informatie die gegeven wordt aan Deauty BE en, indien nodig, moet hij correcties doorvoeren.

Deauty BE kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van eventuele fouten bij het invoeren of van foutieve informatie of gegevens die, verplicht of facultatief, verstrekt werden door de Abonnee.

Het contract tussen de Abonnee en Deauty BE wordt afgesloten mits de betaling van de prijs van de dienst (de eerste betaling wanneer het gaat om een abonnement van onbepaalde duur) en de ontvangst door de Abonnee van een e-mail met betalingsbevestiging van Deauty BE.

Deauty BE behoudt zich het recht voor geen gevolg te geven aan een aanvraag tot inschrijving of abonnement wanneer blijkt dat er legitieme redenen bestaan om te geloven dat de Abonnee niet voldoet aan de voorwaarden voor juridische bekwaamheid of territoriale ligging zoals voorzien in onderhavige Algemene Voorwaarden, of dat hij niet de correcte informatie geeft of niet gemachtigd is het betaalmiddel te gebruiken dat hij gebruikt of probeert te gebruiken.

Deauty BE behoudt zich ook het recht voor geen contract te sluiten met personen die al dergelijke handelingen hebben gesteld of waarvan een Abonnement al door Deauty BE moest worden ontbonden wegens bedrog.

4.1. – Types abonnementen

Het abonnement op de Deauty-service kan een rechtstreeks abonnement – voor de abonnee zelf – zijn of een geschenkabonnement voor een andere persoon.

4.1.1. – Rechtstreeks abonnement

Het rechtstreekse abonnement op de Deauty-service kan onderschreven worden volgens twee belangrijke bepalingen:

 • het abonnement van bepaalde duur met voorafgaande betaling in één keer (3 maanden of 12 maanden);
 • het abonnement van onbepaalde duur met maandelijkse voorafgaande betalingen (de eerste betaling bij de onderschrijving van het abonnement).

4.1.1.1. – Abonnement van bepaalde duur met eenmalige voorafgaande betaling

Door dit abonnement te onderschrijven schrijft de Abonnee zich in voor de maandelijkse levering van een Deauty Box gedurende een bepaalde periode (of een “Abonnement 3 maanden”, d.w.z. 3 Deauty Boxes in het totaal, of een “Abonnement 12 maanden”, d.w.z. 12 Deauty Boxes in het totaal).

De Abonnee betaalt in één keer bij de bestelling voor het geheel van de aangeboden dienst voor de vermelde duur.

De Abonnee die een abonnement met bepaalde duur heeft onderschreven, kan zich niet uitschrijven voor het einde van de bepaalde duur, tenzij om de redenen die voorzien werden in onderhavige Algemene Voorwaarden, in de bepalingen “opschorting” (artikel 8), “opzegging en ontbinding van het contract” (artikel 9) of door de uitoefening van het “herroepingsrecht” (artikel 10).

4.1.1.2. – Abonnement van onbepaalde duur met maandelijkse voorafgaande betalingen

Door dit abonnement te onderschrijven schrijft de Abonnee zich in voor de maandelijkse levering van een Deauty Box tot één van beide partijen besluit het abonnement stop te zetten.

Dus, zolang het abonnement duurt, zal de Abonnee maandelijks een Deauty Box ontvangen en het vooraf bepaalde bedrag zal elke maand automatisch afgehouden worden aan het begin van de maand (behalve de eerste betaling die gebeurt op het moment van de onderschrijving van het abonnement).

4.1.2. – Geschenkabonnement

Met het geschenkabonnement kan iemand een abonnement op de Deauty-service schenken aan iemand anders. Dit abonnement moet in ieder geval een abonnement van bepaalde duur zijn, dus van drie maanden of van twaalf maanden.

Bij de onderschrijving van een dergelijk abonnement schrijft de persoon die het geschenk geeft zich in met zijn eigen gegevens en moet hij de betaling uitvoeren voorafgaand aan het abonnement.

Op het opgegeven leveringsadres zal hij de eerste Deauty Box ontvangen die hij dan aan de persoon van zijn keuze kan schenken. Deze eerste Deauty Box zal, behalve stalen van producten, ook een document met een unieke code bevatten.

Door deze unieke code te activeren op de website www.deauty.be kan de ontvanger zijn geschenk activeren en de resterende Deauty Boxes van zijn geschenkabonnement ontvangen (d.w.z. 2 Deauty Boxes indien het gaat om een geschenkabonnement van 3 maanden, 11 Deauty Boxes indien het gaat om een van 12 maanden).

Bij de activering van het geschenkabonnement moet de ontvanger zich inschrijven op de website www.deauty.be en er onder andere zijn eigen leveringsadres invullen.

Zodra het geschenkabonnement geactiveerd is, wordt de ontvanger een Abonnee en valt hij onder de rechten en plichten van zijn abonnement.

Het geschenkabonnement kan niet voortijdig opgezegd worden. Het kan ook niet omgeruild of terugbetaald worden. De activering van het geschenkabonnement geldt als uitvoering van de levering van de dienst en doet bijgevolg het herroepingsrecht teniet (zie artikel 10 hieronder).

Het geschenkabonnement moet geactiveerd worden binnen de termijn die vermeld wordt op het document dat zich in de eerste Deauty Box bevindt. Gebeurt dat niet, dan wordt de unieke code gedesactiveerd en kan het geschenkabonnement niet terugbetaald of ingewisseld worden.

4.2. – Aanvang van de abonnementen

Onverminderd de bepalingen van onderstaand artikel 8 wordt, wanneer een Abonnee een abonnement onderschrijft of wanneer iemand een geschenkabonnement geeft, de aanvangsdatum van het abonnement, ongeacht de aard ervan, vermeld op de website www.deauty.be. Dit gebeurt ook bij de bevestiging van de bestelling. Op het moment dat een abonnement onderschreven of geschonken wordt, specificeert de website www.deauty.be of de bevestiging de aanvangsdatum (bijvoorbeeld: in januari 2013 zal de website www.deauty.be of de bevestiging vermelden of de Abonnee een abonnement “eerste Deauty Box februari 2013” onderschreven heeft).

Om redenen die te maken hebben met het beheer van de bestellingen en de voorraden moet Deauty BE de bestellingen immers voldoende vroeg kunnen stoppen om in staat te zijn de Deauty Boxes te leveren zoals vermeld in onderstaand artikel 11.

Er wordt ook uitdrukkelijk overeengekomen dat Deauty BE niet gehouden is de eerste Deauty Box te leveren binnen de dertig dagen vanaf de dag volgend op de dag waarop de Abonnee zijn bestelling doorstuurde.

5. - Prijs van de diensten en erkenning van de betalingsverplichtingen door de Abonnee

Iedere Abonnee erkent uitdrukkelijk dat elke bestelling of elk abonnement een vertalingsverplichting met zich meebrengt. Elke Abonnee die een abonnement van onbepaalde duur heeft onderschreven, erkent uitdrukkelijk dat dit abonnement hem verbindt tot een verplichte maandelijkse betaling voor een onbepaalde termijn.

De prijzen en tarieven (met inbegrip van de kosten ten laste van de Abonnee) worden vermeld op de website www.deauty.be. De prijzen omvatten de btw, maar kunnen mogelijk eventuele transportkosten niet omvatten  De informatie over eventuele transportkosten wordt medegedeeld op moment van het inschrijven voor het abonnement. De prijs die van toepassing is, is behoudens duidelijke fout, de prijs die op het moment van de afsluiting van het contract vermeld staat op de website www.deauty.be voor de dienst die onderschreven werd door de Abonnee. De prijzen van de diensten kunnen in de loop van de tijd veranderen.

Voor de Abonnees met een Abonnement van onbepaalde duur zal in geval van een prijswijziging tijdens de duur van het Abonnement een kennisgeving verstuurd worden één maand voor de aanvangsdatum van de nieuwe prijs. De Abonnee die de prijswijziging niet aanvaardt, kan zijn abonnement dan opzeggen voor de aanvangsdatum van de nieuwe prijs. Doet hij dit niet, dan wordt de nieuwe prijs beschouwd als aanvaard.

Een prijswijziging zal echter geen invloed hebben op de levering waarvoor reeds een verzendbevestiging verstuurd werd op het moment van de kennisgeving van de prijswijziging.

 

6.- Betalingsbepalingen en uitvoeringsgarantie

De betalingen worden via de website www.deauty.be uitgevoerd in Euro (€) aan de hand van een geldig betaalmiddel. De Abonnee moet gemachtigd zijn om het betreffende betaalmiddel te gebruiken.

 • Voor de abonnementen van onbepaalde duur kunnen enkel een Visa- of Mastercard-kredietkaart gebruikt worden. De eerste betaling gebeurt bij de onderschrijving van het abonnement en de latere maandelijkse betalingen zullen automatisch in rekening gebracht worden of afgehouden worden tijdens de eerste werkdagen van elke maand;
 • Voor de abonnementen van bepaalde duur kan of een Visa- of Mastercard-kredietkaart of een bankkaart met Bancontactfunctie gebruikt worden. De betaling wordt in één keer uitgevoerd bij de onderschrijving van het abonnement.

De Abonnee garandeert Deauty BE dat hij ten volle en wettelijk gemachtigd is om het betaalmiddel dat hij gebruikt voor de betaling van zijn bestelling of zijn abonnement te gebruiken en dat dit betaalmiddel wettelijk toegang verschaft tot voldoende middelen om alle kosten als gevolg van zijn bestelling of zijn abonnement te dekken.

De Abonnee die een abonnement van onbepaalde duur onderschreven heeft, moet er bovendien voor zorgen dat de rekening die hij gebruikt voor de uitvoering van dit abonnement over een saldo beschikt dat voldoende is voor de betaling vanaf de eerste werkdag van de maand. Is dat niet het geval en kan de betaling niet worden uitgevoerd, dan wordt de Deauty Box niet geleverd (onverminderd onderstaand artikel 7).

Deauty BE behandelt het betaalmiddel, de betalingsoperatie of de gegevens die gecommuniceerd worden door de klant niet zelf. Op het moment van de betaling wordt de Abonnee doorgestuurd naar de website van zijn bank (voor het gebruik van een bankkaart) of naar een pagina van een dienstverlener voor betalingen (voor het gebruik van een kredietkaart). Behoudens bedrog of zware fout is Deauty BE in geen enkel opzicht verantwoordelijk wat betreft het gebruik van een betaalmiddel via de website www.deauty.be.

De betalingsprocedure zal beveiligd worden door encryptering van de gegevens om interceptie van deze informatie door derden te voorkomen.

Elke Abonnee moet echter voorzichtig omspringen met de betaalmiddelen die hij gebruikt en moet zijn gegevens voor persoonlijke identificatie geheim houden. Deauty BE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van de nalatigheid van een Abonnee of een derde of voor het frauduleuze gebruik van een betaalmiddel.

De betalingen worden aanvaard onder voorbehoud van uitvoeringsgarantie. Indien, om welke reden ook, Deauty BE niet (definitief) gecrediteerd kan worden voor alle of een deel van de bedragen verschuldigd door de Abonnee, of zich ertoe verplicht ziet (voor een andere reden dan de uitvoering van het herroepingsrecht of wanneer onderhavige Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk gevallen voor terugbetaling voorzien) het geheel of een deel van de bedragen die betaald werden door de Abonnee terug te betalen aan die Abonnee of aan een verlener van betalingsdiensten, dan hebben de betalingen die uitgevoerd werden door de Abonnee geen enkel bevrijdend effect en blijven ze dus verschuldigd en opeisbaar.

7.  – Vertraagde of gemiste betalingen

Onverminderd de rechten van Deauty BE zal in het geval van te laat, niet of niet geldig betalen (met inbegrip van de gevallen zoals bedoeld in bovenstaand artikel 6) elke vertraging in de betaling automatisch en zonder ingebrekestelling leiden tot de afhouding van een interest, ten laste van de Abonnee, berekend op basis van de prijs van het abonnement of van de onbetaalde bestellingen en ter waarde van 10% per jaar, te tellen vanaf het moment waarop de betaling uitgevoerd had moeten worden tot de volledige betaling. Daarbij komt nog een forfaitaire boete van 16,95€ per geleverde en onbetaalde Deauty Box met een minimum van 16,95€.

  

8. - Opschorting van de uitvoering van het contract

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat Deauty BE door overmacht – ongeacht de aard of het al dan niet onoverkomelijke karakter ervan – de verzending van de Deauty Box kan opschorten gedurende een termijn van maximum drie maanden.

In dat geval wordt de Abonnee op de hoogte gebracht van de opschorting en de aanvangsdatum ervan:

 • voor de abonnementen van bepaalde duur leidt de opschorting tot een verlenging van het abonnement die gelijk is aan de duur van de opschortingsperiode van het contract en dit zonder wijziging van het totaal aantal te leveren Deauty Boxes uit hoofde van het contract;
 • voor de abonnementen van onbepaalde duur zal de Abonnee niet gedebiteerd worden van het bedrag van de dozen op de vervaldagen die vallen binnen de opschortingsperiode.

Duurt de opschorting langer dan drie maanden, kan de Abonnee zijn contract opzeggen en, indien het gaat om een contract van bepaalde duur, kan hij de terugbetaling vragen van de bedragen die betaald werden voor dit abonnement, pro rata het aantal niet geleverde Deauty Boxes ten opzichte van het aantal Deauty Boxes dat geleverd had moeten worden over de totale looptijd van het abonnement.

Bovendien kan Deauty BE te allen tijde de uitvoering van een abonnement opschorten wanneer blijkt dat er legitieme redenen zijn om te geloven dat er gebruik gemaakt werd van een niet geldig, gestolen of frauduleus gebruikt betaalmiddel voor de betaling van de prijs van het abonnement, of meer algemeen, wanneer de Abonnee incorrecte informatie verstrekt heeft aan Deauty BE, zijn contractuele verplichtingen niet nakomt (ook wat betreft de betalingen) of op een onwettelijke manier schade berokkent of probeert te berokkenen aan Deauty BE of in naam van Deauty of Deauty Box.

In dat geval zal de Abonnee op de hoogte gebracht worden van de opschorting en het motief en hij verbindt zich ertoe om onverwijld te antwoorden op de vragen van Deauty BE om zo informatie of verduidelijking te geven over het motief voor de opschorting en om Deauty BE de mogelijkheid te bieden om de redelijkerwijs vereiste stappen te ondernemen om correcties door te voeren. De opschorting blijft duren zolang het motief voor de opschorting niet opgehelderd of rechtgezet werd op een manier die bevredigend is voor Deauty BE en die geen afbreuk doet aan de mogelijkheid voor Deauty BE om het contract op te zeggen of te ontbinden, afhankelijk van de omstandigheden. Er zal geen enkel bedrag terugbetaald worden en geen enkele schadevergoeding toegekend worden aan de Abonnee als deze geen gevolg geeft aan de vragen van Deauty BE of als het motief dat aan de basis ligt van de opschorting niet opgehelderd of rechtgezet wordt.

Indien de Abonnee voor de opzegging of ontbinding door Deauty BE de situatie die aan de basis ligt van de opschorting rechtzet of Deauty BE de vereiste verklaringen geeft tot tevredenheid van Deauty BE, wordt zijn abonnement verlengd zoals hierboven werd aangegeven.

Elke opschorting van een abonnement, om welke reden ook, kan Deauty BE ertoe aanzetten om, indien nodig, ook de account van de Abonnee en het gebruik ervan door deze laatste op te schorten. Dit moet echter wel gebeuren binnen de beperkingen opgelegd door de dwingende bepalingen of bepalingen van openbare orde uit de wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die handelen over de verwerking van gegevens met een persoonlijk karakter.

  

9. Opzegging en ontbinding van het contract

9.1. – Opzegging van een abonnement van onbepaalde duur

De Abonnees met een abonnement van onbepaalde duur (met maandelijkse afhouding) kunnen hun abonnement stopzetten op gelijk welk moment door een e-mail te sturen naar info@deauty.eu, of door een aangetekend schrijven te richten naar het adres van de hoofdzetel van Deauty BE dat vermeld wordt in de preambule van onderhavige Algemene Voorwaarden.

Onverminderd onderstaand artikel 26 zal de kennisgeving van opzegging beschouwd worden als ontvangen door Deauty BE: (i) indien deze per e-mail gestuurd werd naar het juiste e-mailadres van Deauty BE, op de werkdag volgend op die van de verzending, onder voorbehoud van eventuele informaticaproblemen, of (ii) wanneer deze verzonden werd per aangetekend schrijven, op de derde werkdag volgend op de werkdag waarop de brief overhandigd werd aan de postdiensten, behoudens andersluidend bewijs van Deauty BE.

De ontbinding zal van kracht worden vanaf de maand volgend op de maand waarin deze doorgegeven werd aan Deauty BE. Met andere woorden, wanneer de kennisgeving van opzegging door Deauty BE ontvangen werd op de dag waarop de maandelijkse afhouding doorgaans gebeurt of na die dag, dan zal deze afhouding verschuldigd blijven en zal de Deauty Box geleverd worden in de loop van die maand. De opzegging wordt dan pas van kracht de daaropvolgende maand.

In ieder geval blijven de bedragen die betaald werden voor Deauty BE de kennisgeving van opzegging ontving verschuldigd en opeisbaar voor de lopende maand. Een opzegging geeft nooit recht op een terugbetaling.

Deauty BE kan het abonnement ook op elk moment stopzetten. Deauty BE zal de Abonnee op de hoogte brengen van de ontbinding via het e-mailadres dat deze doorgegeven heeft en de stopzetting wordt dan van kracht vanaf de volgende maand.

 

9.2. – Geen opzegging voor de abonnementen van bepaalde duur

Onder voorbehoud van de bepalingen van onderstaand artikel 25 kunnen de abonnementen van bepaalde duur niet vroegtijdig opgezegd worden.

Ze worden automatisch stopgezet na de levering van de laatste Deauty Box.

9.3. – Gemeenschappelijke bepalingen

Deauty BE kan, onverminderd de voorgaande bepalingen, het afgesloten contract met de Abonnee opzeggen of ontbinden indien deze laatste zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, informatie gecommuniceerd heeft of communiceert waarvan hij/zij weet of moet weten dat die foutief, niet juist of inefficiënt is of op een illegale of frauduleuze manier gebruik maakt of probeert gebruik te maken van een betaalmiddel.

Bovendien kan Deauty BE de opzegging of ontbinding van het contract vaststellen indien de Abonnee een betaling of betalingsopdracht die reeds uitgevoerd werd of die uitgevoerd moet worden, intrekt of betwist.

Behoudens uitdrukkelijk akkoord van Deauty BE wordt een abonnement ontbonden: in geval van overlijden van een Abonnee of wanneer een Abonnee niet langer vrij kan beslissen over het betaalmiddel dat gebruikt wordt voor de uitvoering van het abonnement of over de bankrekening gekoppeld aan dat betaalmiddel.

De ontbinding of het verval van een abonnement verhindert de onderschrijving van een nieuw abonnement niet, onverminderd de rechten van Deauty BE, zoals vermeld in bovenstaand artikel 4.

De opzegging, de ontbinding of het verlopen van een abonnement leidt, behoudens uitdrukkelijk akkoord van Deauty BE, tot de desactivering van de account van de Abonnee en de stopzetting van de toegang tot die account door de abonnee, en dit onverminderd de dwingende bepalingen of de bepalingen van openbare orde uit de wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die handelen over de verwerking van gegevens met een persoonlijk karakter. Behoudens de uitoefening van het oppositierecht van de Abonnee maakt de opzegging, de ontbinding of het verval van een abonnement geen einde aan de verwerking van de persoonlijke gegevens van de Abonnee voor direct marketingdoeleinden.

10. - Herroepingsrecht – Consumenten

Onder voorbehoud van wat volgt beschikt de Abonnee over een termijn van 14 kalenderdagen om het contract te herroepen. De termijn van 14 kalenderdagen loopt vanaf de dag van de levering van de Deauty Box.

Indien u gebruik wil maken van het herroepingsrecht volstaat het dit formulier in te vullen en op te sturen of via mail te sturen naar info@deauty.eu met de vermelding “herroepen Deauty Box bestelling”. We sturen je dan een een Bpost etiket dat je op de box kan kleven en zo terugsturen.

.

Dit recht kan uitgeoefend worden zonder sanctie en zonder vermelding van een motief

De enige kosten die aan de consument aangerekend kunnen worden voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht zijn de rechtstreekse kosten voor terugzending.

Wat het naleven van de herroepingstermijn betreft wordt de termijn als nageleefd beschouwd als de kennisgeving verstuurd werd voor het verstrijken van de termijn, op voorwaarde dat deze schriftelijk gebeurde of op een duurzame drager die ter beschikking staat van de Abonnee en waar hij toegang toe heeft.

Indien het herroepingsrecht uitgevoerd wordt, is Deauty BE verplicht tot de terugbetaling van de bedragen die gestort werden door de Abonnee/consument en dit zonder kosten. Deze terugbetaling moet gebeuren ten laatste binnen de dertig dagen volgend op de herroeping.

11. - Levering van de Deauty Box, verificatie van de inhoud en ontvangstbewijs

11.1. – Plaats en moment van de levering

De Deauty Box-dienst dekt enkel de geografische zone bestaande uit het grondgebied van België en van het groothertogdom Luxemburg.

De dozen worden in de mate van het mogelijke aan de Abonnees geleverd tussen de 10de en de 25ste van elke maand gedurende de looptijd van hun respectievelijke abonnement. De uitvoering van de levering binnen deze periode is een middelenverbintenis van Deauty BE.

De levering van een Deauty Box kan bovendien uitgesteld worden in geval van de opschorting van de uitvoering van het contract, van een vertraging in de betaling of van een ongeldige betaling (zie bovenstaande artikels 6,7 en 8) of, meer algemeen, indien de Abonnee zijn verplichting ten opzichte van Deauty BE niet nakomt.

De levering van de Deauty Box gebeurt enkel op het adres dat de Abonnee heeft doorgegeven op de juiste plaats in het abonnementformulier op het moment van de inschrijving.

Dit adres moet een echt adres zijn dat bereikbaar is via de normale middelen en waar de Abonnee of iemand die in zijn naam en voor zijn rekening kan handelen aanwezig is op de normale leveringsuren om de Deauty Box in ontvangst te nemen.

11.2. – Levering in België

Levering in België is gratis.

Voor zover de Abonnee een reëel, correct en normaal bereikbaar leveringsadres heeft opgegeven omvat de Deauty Box-service twee leveringspogingen in Belgiëzonder kosten voor de Abonnee.

Mislukt de eerste leveringspoging (bijvoorbeeld door afwezigheid van de Abonnee of van de persoon die gemachtigd is om de levering in ontvangst te nemen), zal Deauty BE of de persoon die door Deauty BE aangesteld werd om de levering uit te voeren een bericht in de brievenbus van de Abonnee stoppen met een uitnodiging contact op te nemen om de bepalingen van een tweede poging te bepalen; de Deauty Box zal naar een postpunt gebracht worden.

Het spreekt voor zich dat indien het adres niet bestaat, niet correct is of niet normaal bereikbaar is, een dergelijk bericht niet kan worden achtergelaten.

De tweede poging bestaat of uit een nieuwe levering op het adres dat de Abonnee op de juiste plaats heeft ingevuld op het abonnementformulier op het moment van de inschrijving, of uit een levering bij een afhaalpunt of postpunt (dat vermeld wordt op het eerder genoemde bericht).

Mislukt ook de tweede leveringspoging of wordt het pakje niet binnen een termijn van 14 dagen opgeëist door de Abonnee, dan wordt de Deauty Box teruggestuurd naar Deauty BE en niet opnieuw verzonden. De Abonnee kan dan geen terugbetaling of nieuwe verzending vragen.

11.3. – Levering in Luxemburg

Voor zover de Abonnee een reëel, correct en normaal bereikbaar leveringsadres heeft opgegeven omvat de Deauty Box-service één leveringspoging. De leveringskosten zijn ten latse van de Abonnee. De informatie over eventuele transportkosten wordt medegedeeld op moment van het inschrijven voor het abonnement.

11.4. – Verantwoordelijkheid van de Abonnee en wijziging van leveringsadres

De Abonnee moet ervoor zorgen dat hij de levering van de Deauty Box persoonlijk in ontvangst kan nemen. Kan hij niet aanwezig zijn op het moment van de levering, dan moet hij op eigen verantwoordelijkheid zorgen dat een derde persoon kan instaan voor de ontvangst.

Deauty BE of de persoon die door Deauty BE aangesteld werd om levering uit te voeren is niet verplicht om de identiteit te controleren van de persoon die zich aandient om de levering van de Deauty Box in ontvangst te nemen. Is die persoon niet de Abonnee zelf, dan mag ervan uitgegaan worden dat die persoon door de Abonnee gevraagd werd om de doos in ontvangst te nemen.

Enkel de Abonnee is verantwoordelijk voor de juistheid van het adres dat hij doorgeeft aan Deauty BE. In geval van adreswijziging is het enkel aan de Abonnee om dit zo snel mogelijk door te geven aan Deauty BE en dit ten laatste voor het einde van de lopende maand (bijvoorbeeld  voor het einde van de maand oktober voor de Deauty Box die verzonden zal worden in november). Dit kan hij doen door zijn gegevens te wijzigen via zijn persoonlijke account of door een e-mail te sturen naar info@deauty.eu.

Deauty BE kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen in de levering of andere gevolgen die zouden kunnen resulteren uit de communicatie van een verkeerd adres, een laattijdige communicatie van een adreswijziging of uit het feit dat de Abonnee de Deauty Box niet persoonlijk in ontvangst genomen heeft.

11.5.- Verificaties die moeten gebeuren bij de levering en ontvangstbewijs

Bij de levering van de Deauty Box moet de Abonnee (of de persoon die de Deauty Box in ontvangst mag nemen) nagaan (i) of de Deauty Box alle stalen van producten bevat die vermeld staan op de bijgevoegde kaart, (ii) of elk van deze stalen in goede staat lijkt te zijn en (iii) of elk van deze stalen de vermelde hoeveelheid product lijkt te bevatten.

12. - Toegang tot de website www.deauty.be, openbare communicatie en gebruik van de sociale netwerken.

De website www.deauty.be is in principe 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 bereikbaar, onder voorbehoud van al dan niet vrijwillige onderbrekingen, onder andere voor onderhoud of in geval van overmacht.

De toegankelijkheid van de website www.deauty.be en de werking ervan vormen middelenverbintenissen van Deauty BE. Deauty BE kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor nadelen, ongeacht de aard ervan, die het gevolg zijn van de onbeschikbaarheid of gebrekkige werking van de website www.deauty.be, tenzij aangetoond kan worden dat Deauty BE niet redelijkerwijs alles in het werk gesteld heeft om de onbeschikbaarheid of de gebrekkige werking te voorkomen, rekening houdend met alle pertinente omstandigheden en de voorspelbaarheid van schade.

De communicaties die door een Abonnee of een bezoeker van de website www.deauty.be gepubliceerd worden via de sociale netwerken of andere kanalen, vooral op de website www.deauty.be of links met deze website, zijn enkel de verantwoordelijkheid van de auteur ervan. Deauty BE behoudt zich het recht voor berichten te verwijderen waarvan de inhoud een beledigend, kwetsend of algemeen fout karakter zou hebben en de auteurs ervan de toegang tot de website te weigeren, onverminderd alle rechtsvorderingen en beroepsrechten.

13. - Reclamaties  

Alle klachten of reclamaties moeten gebeuren via de verzending van een e-mail naar het adres claims@deauty.eu of door de verzending van een aangetekend schrijven naar de hoofdzetel van Deauty BE te 2020 Antwerpen (België), Camille Huysmanslaan 59.

Het uitblijven van de levering van de Deauty Box: onverminderd de bepalingen van bovenstaande artikels 8 en 11 en onderstaand artikel 26 moet de Abonnee die ondanks de bevestiging van aankomende levering de Deauty Box niet heeft ontvangen na het verstrijken van de 25ste werkdag van een maand waarin zijn abonnement van kracht is, op straffe van verval, dit melden aan Deauty BE ten laatste binnen de 48 uur (d.w.z. voor het verstrijken van de 27ste dag van dezelfde maand).

Deauty BE moet nakijken of er geen oorzaak van opschorting van het abonnement of van uitgestelde levering bestaat. Is dat niet het geval, dan moet Deauty BE bij de aangestelde leverancier nagaan of de levering al dan niet heeft plaatsgevonden en of het ontvangstbewijs, waarvan sprake in bovenstaand artikel 11.4, al dan niet werd ondertekend.

Is dat niet het geval, dan moet Deauty Box de Abonnee zo snel mogelijk de Deauty Box van de lopende maand bezorgen, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Indien de voorraad dit niet toelaat, kan de Abonnee aan Deauty BE vragen om zo snel mogelijk een Deauty Box te leveren die samengesteld werd op basis van de beschikbaarheid van de voorraad of een gratis Deauty Box te leveren (d.w.z. wanneer het gaat om een abonnement van onbepaalde duur, een vrijstelling van betaling voor de volgende maand, en als het gaat om een abonnement van bepaalde duur, een extra Deauty Box na afloop van het abonnement, zonder bijkomende betaling).

Op het moment van de levering, moet de abonnee de inhoud en staat van de Deauty Box controleren en controleren of alle producten die op de bijhorende kaart beschreven worden aanwezig zijn.

Wanneer een van de producten ontbreekt, beschadigd is of duidelijk slecht verpakt is, moet de Abonnee dit melden aan Deauty BE  via email op het adres claims@deauty.eu. Daarbij moet hij specificeren welk product ontbreekt, beschadigd is of slecht verpakt is. De abonnee moet indien gevraagd bewijs kunnen leveren van het probleem. Er worden geen klachten aangenomen indien die niet binnen de aangegeven termijn gebeuren.

Als blijkt dat een product ontbreekt, beschadigd is of duidelijk slecht verpakt is, zal Deauty BE er alles aan doen om de Abonnee zo snel mogelijk en afhankelijk van de beschikbaarheid in de voorraad kosteloos een nieuwe Deauty Box te bezorgen. Dit echter zonder te kunnen garanderen dat het betreffende product vervangen zal kunnen worden. Wanneer echter blijkt dat geen enkel product ontbreekt, beschadigd is of duidelijk slecht verpakt is, zal Deauty BE de Deauty Box gewoon zo terugsturen naar de Abonnee.

Indien er geen nieuwe Deauty Box naar de Abonnee verzonden kan worden binnen een redelijke termijn, zal Deauty BE de Abonnee een forfaitaire terugbetaling voorstellen die overeenkomt met de betaling die de klant heeft uitgevoerd voor de betreffende Deauty Box (naargelang het gaat om een abonnement van onbepaalde duur of een abonnement van bepaalde duur van 3 maanden of van 12 maanden).

 

14. - Beperking van de verklaringen of garanties van Deauty BE en maatregelen voor de bescherming en de veiligheid 

14.1. – Beperking van de verklaringen of garanties

De Abonnee of de bezoeker van de website www.deauty.be wordt uitdrukkelijk geïnformeerd dat Deauty BE niet de fabrikant is van de productstalen in een Deauty Box en niet handelt in naam van en/of voor rekening van een fabrikant.

De informatie die in een Deauty Box zit of die te vinden is op de website www.deauty.be met betrekking tot de elementen in een Deauty Box is de informatie die gecommuniceerd wordt door de fabrikanten en desgevallend de verdelers van deze elementen. Deauty BE kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit de kennis of het gebruik van deze informatie.

Deauty BE doet voor eigen rekening geen belofte, resultaatverbintenis, garantie of verklaring die toekomt aan de fabrikanten of verdelers van de elementen in een Deauty Box.

De foto’s van de producten zijn slechts indicatief en van publicitaire aard. Ze hebben geen contractueel karakter uit hoofde van Deauty BE.

Geen enkele andere garantie dan de wettelijk voorziene garantie(s) ten voordele van de consumenten die van toepassing zou zijn op de levering van de Deauty-service door Deauty BE aan een Abonnee wordt door Deauty BE aanvaard.

14.2. – Maatregelen voor bescherming en veiligheid

De elementen in een Deauty Box moeten bewaard worden op de manier die normaal of gebruikelijk voorzien is voor cosmetische of aanverwante producten. Dit gebeurt in desbetreffend geval in overeenstemming met alle instructies of indicaties die meegeleverd worden met deze elementen.

Elke persoon die een Deauty Box of de productstalen die erin zitten aankoopt, erkent dat het gaat om producten met exclusief cosmetische doeleinden. Hij verbindt zich ertoe er geen enkel ander gebruik van te maken dan het normale gebruik van dergelijke producten. Er mag geen speciaal gebruik van de productstalen in een Deauty Box overwogen worden dat afwijkt van het gewone en normale gebruik van producten van hetzelfde genre en van dezelfde aard.

Elke persoon die een Deauty Box of de productstalen die erin zitten aankoopt, verbindt zich ertoe deze te gebruiken overeenkomstig alle instructies of indicaties die met deze elementen meegeleverd worden, en ze buiten het zicht en het bereik van kinderen te houden. De producten die geleverd worden door Deauty BE zijn niet bedoeld om ingeslikt te worden (tenzij schriftelijk expliciet anders vermeld door Deauty BE).

Het is ieders verantwoordelijkheid om maatregelen te nemen in zich te informeren bij gezondheidsspecialisten om zich ervan te vergewissen dat de producten in de Deauty Box gebruikt mogen worden of om te weten of er tegenindicaties zijn voor een dergelijk gebruik, dit in functie van omstandigheden die eigen zijn aan iedereen.

Deauty BE wordt vrijgesteld van elke aansprakelijkheid, in de ruimste zin toegelaten door de wet, als aan deze elementaire principes voorbijgegaan wordt. In geval van schade aan een persoon of een goed door een gebrek aan een product, kan, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepaling of bepaling van openbare orde, enkel de aansprakelijkheid van de fabrikant van het betreffende product ingeroepen worden door de Abonnee.

15. – Intellectueel eigendom

De namen “Deauty” en “Deauty Box”, evenals alle elementen en bestanddelen van de website www.deauty.be – visuele of geluidselementen, teksten, illustraties, foto’s, lay-outs, documenten en andere elementen – met inbegrip van de onderliggende technologie, zijn beschermd door het auteurs- en merkenrecht. Elke volledige of gedeeltelijke kopie, reproductie of willekeurig gebruik van de elementen op de website www.deauty.be is strikt verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Deauty BE.

Ook onderhavige Algemene Voorwaarden vallen onder deze bepaling.

16. - Bescherming van het privéleven bij de verwerking van gegevens met persoonlijk karakter

Belangrijke informatie over de bescherming van het privéleven bij de verwerking van persoonlijke gegevens is te vinden op de website www.deauty.be. Er wordt ook uitdrukkelijk naar verwezen (cf. pagina “Privacy – Bescherming van het privéleven”).

De informatie die aan de Abonnee gevraagd wordt in het inschrijvingsformulier en, in desbetreffend geval, voor de opstelling van het “Beauty Profiel” is voornamelijk vereist voor de verwerking en de correcte uitvoering van de bestelling of het contract.

Indien de gegevens die vereist zijn voor de inschrijving en voor de onderschrijving van het Abonnement niet gecommuniceerd worden, kan dit niet afgesloten worden.

De persoonlijke gegevens die door Deauty BE verzameld worden kunnen doorgegeven worden aan de contractuele partners die betrokken zijn bij de uitvoering van de bestellingen. Zij handelen enkel op instructie van Deauty BE.

De persoonlijke gegevens die verzameld worden door Deauty BE kunnen ook gebruikt worden voor marketingdoeleinden. Op aanvraag kan elke Abonnee zich gratis verzetten tegen het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden.

Deauty BE behoudt zich het recht voor de verzamelde gegevens te gebruiken voor statistische doeleinden om zo de dienstlevering aan de  abonnees of de partners te optimaliseren.

In het kader van de bescherming van het privéleven van de Abonnees is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke gegevens de bvba Deauty BE, een vennootschap volgens Belgisch recht met hoofdzetel te 2020 Antwerpen (België), Camille Huysmanslaan 59 en met het nummer BCE 0627.904.457. Binnen dit domein wordt Deauty BE vertegenwoordigd door de beheerder, de heer Amos Susskind. Hij kan gecontacteerd worden via het e-mailadres amos.susskind@deauty.eu of via een schrijven gericht aan de hoofdzetel van de vennootschap.

Conform de geldende wet beschikt de Abonnee over het recht zich te verzetten en de hem/haar betreffende gegevens in te kijken en te corrigeren, behalve wanneer, rekening houdend met de specifieke omstandigheden waarin de gegevens verkregen werden, deze informatie niet noodzakelijk is om de betreffende persoon een loyale verwerking van de gegevens te garanderen.

Meer informatie is te vinden op de pagina “Privacy – Bescherming van het privéleven” op de website www.deauty.be.

17. - Algemene vrijstellingen en beperkingen van aansprakelijkheid

Onverminderd de vrijstelling- of beperkingclausules van aansprakelijkheid volgens andere bepalingen van Onderhavige Voorwaarden en onverminderd de dwingende bepalingen van het gemeenrecht die daar tegenin zouden gaan, werd uitdrukkelijk overeengekomen dat:

 • algemeen genomen de aansprakelijkheid van Deauty BE beperkt is tot het bedrog of een zware fout door Deauty BE of door personen die Deauty BE in dienst heeft of die wettelijke of contractueel gemachtigd zijn om te handelen in naam en voor rekening van Deauty BE;
 • Deauty BE, in zijn hoedanigheid van derde, niet aansprakelijk gesteld kan worden voor de inhoud van de websites van derden (met inbegrip van de websites van de fabrikanten van de producten, van de exploitanten of titularissen van rechten op de partnermerken van Deauty BE of van de website www.deauty.be), ook in geval van een conflict tussen een Abonnee en een website of partnermerk.
 • Deauty BE kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor nadelen, van welke aard ook, die de Abonnee zou kunnen ondervinden door het gebruik van de website www.deauty.be.
 • Deauty BE onderschrijft geen enkele verplichting behalve de verplichtingen die Deauty BE uitdrukkelijk aanvaardt uit hoofde van Onderhavige Voorwaarden of die de wet dwingend oplegt met betrekking tot de contracten die afgesloten worden met Abonnees. De contractuele verplichtingen zijn beperkt tot het voorwerp van de betreffende abonnementen, zoals beschreven in onderhavige Algemene Voorwaarden of op de website www.deauty.be en tot de uitvoering van deze verplichtingen.
 • Deauty BE kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden door een nadeel dat veroorzaakt zou zijn door de interventie van personen die los staan van Deauty BE of door een informaticaprobleem (in het systeem van Deauty BE of van de Abonnee, onverminderd bovenstaand artikel 12).
 • Deauty BE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gedeeltelijk of volledig niet-naleven van een contractuele verplichting door overmacht, buiten zijn wil of van die van de werknemers en medewerkers of partners om.

In alle gevallen waarin Deauty BE contractueel aansprakelijk gesteld kan worden, kunnen de schadevergoedingen en interesten nooit hoger liggen dan het totale bedrag van de door de Abonnee aan Deauty BE betaalde sommen voor de elementen of het abonnement waarover de Abonnee zich beklaagt, met aftrek van de taksen, en in alle gevallen met een maximum van 500€

In alle gevallen waarin de extracontractuele aansprakelijkheid van Deauty BE ingeroepen kan worden, mogen de schadevergoedingen en interesten nooit hoger liggen dan een maximum van 1800€.

  

18. - Verantwoordelijkheid van de Abonnee – Persoonlijke gegevens en informatie

Onverminderd het gemeenrecht is de informatie waarmee de Abonnee zich kan identificeren bij Deauty BE of op de website www.deauty.be, zoals de gebruikersnaam en het paswoord, persoonlijk en vertrouwelijk. Deze informatie kan alleen het voorwerp uitmaken van wijzigingen op initiatief van de Abonnee of van Deauty BE en na akkoord van Deauty BE (bijvoorbeeld wanneer het paswoord vergeten of verloren werd).

Wanneer de gegevens voor persoonlijke identificatie van een Abonnee gebruikt worden op of via de website www.deauty.be of wanneer er gecommuniceerd wordt via het email-adres van de Abonnee, zoals dat doorgegeven werd bij de inschrijving of bij de onderschrijving van een abonnement, mag Deauty BE er legitiem van uitgaan dat deze gegevens of communicaties wel degelijk afkomstig zijn van de Abonnee en door hem correct gebruikt worden.

Elke bestelling die geplaatst wordt aan de hand van persoonlijke gegevens of informatie van een Abonnee, zijn gebruikersnaam en paswoord, wordt verondersteld door deze laatste geplaatst en aanvaard te zijn. Deauty BE kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door de verspreiding van deze persoonlijke en vertrouwelijke gegevens door de Abonnee en dus door het gebruik van deze gegevens door een derde.

De Abonnee is als enige verantwoordelijk voor de bescherming en het gebruik van zijn gegevens en informatie voor persoonlijke identificatie, met inbegrip van zijn paswoord, geheime codes, e-mailadressen of bankgegevens, en hij moet alle nuttige maatregelen nemen voor het behoud van het vertrouwelijke karakter van deze gegevens of informatie. De verspreiding van deze informatie en gegevens door een Abonnee aan derden kan in geen geval toegeschreven worden aan Deauty BE.

 

19. - Overleiden of verlies van juridische bekwaamheid van een Abonnee

In geval van overlijden van een Abonnee of wanneer een Abonnee niet langer in staat is gebruik te maken van of vrij te beschikken over het betaalmiddel of de bankrekening die gekoppeld is aan het betaalmiddel dat gebruikt wordt voor de uitvoering van het abonnement, zullen de leveringen van de Deauty Boxes en de uitgevoerde betalingen uit hoofde van het contract dat afgesloten werd met de Abonnee conform dit contract verder uitgevoerd worden zolang Deauty BE geen schriftelijke kennisgeving ontvangen heeft van het overlijden of van het verlies van bekwaamheid of vrije beschikking.

Er kan geen rekening gehouden worden met een aanvraag tot terugbetaling voor de periode voorafgaand aan de communicatie van deze informatie aan Deauty BE en, in elk geval, voor de periode voorafgaand aan het overlijden zelf of aan het verlies van bekwaamheid of vrije beschikking.

20. - Bewijs

De Abonnee erkent de geldigheid en de bewijskracht van de communicaties en uitwisselingen van correspondentie (ook via elektronische weg) en van de elektronische registraties die bijgehouden worden door Deauty BE. Hij aanvaardt dat deze elementen tussen de partijen dezelfde bewijskracht hebben als een handgeschreven en/of ondertekend document.

21. - Geen opheffing door Deauty BE

Geen enkele termijn, commercieel gebaar, afwijking, faciliteit of tolerantie van Deauty BE naar de Abonnee toe mag geïnterpreteerd worden als een afstand van de rechten door Deauty BE. Ze verlenen de Abonnee of een derde persoon geen enkel recht of leiden in geen geval tot een wijziging van het contract.

Dergelijke gestes, afwijkingen, faciliteiten en toleranties worden geval per geval toegekend door Deauty BE.

22. – Overdracht van rechten en verplichtingen

De contracten afgesloten met Deauty BE mogen niet getransfereerd of overgedragen worden door de Abonnee zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Deauty BE. Deze toestemming mag niet geweigerd worden zonder redelijk motief.

De contracten, rechten en verplichtingen van Deauty BE kunnen in elk geval geheel of gedeeltelijk overgelaten of overgedragen worden zonder voorafgaand akkoord van de Abonnee (in dit geval zolang een dergelijke overdracht geen vermindering van de garanties inhoudt voor de Abonnee/consument).

 

23 – Reclame op de website www.deauty.be

Deauty BE kan in alle vrijheid reclame op de website www.deauty.be plaatsen en beschikt over een volledige keuzevrijheid wat betreft de schikking van deze reclame, de adverteerders en de visuele voorstelling van de reclame.

24. - Voorrang van de Algemene Voorwaarden

Behoudens voorafgaand en uitdrukkelijk akkoord van Deauty BE hebben onderhavige Algemene Voorwaarden voorrang op alle contractuele bepalingen, clausules of voorwaarden waarop een Abonnee of klant zich zou willen beroepen ten opzichte van Deauty BE.

De aanvaarding van onderhavige Algemene Voorwaarden, net als de inschrijving op de website www.deauty.be, de overdracht van een bestelling of de onderschrijving van een abonnement houdt een uitdrukkelijke afstand van deze andere bepalingen, clausules of voorwaarden in.

25. – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Deauty BE behoudt zich het recht voor om onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen

In dit geval zal Deauty BE de Abonnee informeren over de wijzigingen via een schriftelijke communicatie gericht aan het e-mailadres dat de Abonnee heeft doorgegeven aan Deauty BE op het moment van de inschrijving of van de onderschrijving van een Abonnement of van een latere schriftelijke communicatie.

Onder voorbehoud van wat volgt worden de wijzigingen van de Algemene Voorwaarden van Deauty BE onmiddellijk van kracht. Ze zijn van toepassing voor elke inschrijving en elk abonnement dat wordt uitgevoerd vanaf de dag van de publicatie op de website www.deauty.be en/of van de communicatie aan een Abonnee.

In het geval van een geschenkabonnement is de versie van de Algemene Voorwaarden die van toepassing is op de begunstigde van het geschenkabonnement de versie die op de website www.deauty.be staat op het moment van de activering van de unieke code.

Behalve wanneer de wet het anders voorziet zijn de wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden niet van toepassing op de abonnementen van bepaalde duur van drie maanden die onderschreven werden voor de wijzigingen en die lopende zijn op het moment van de communicatie van de betreffende wijzigingen.

Voor alle andere lopende abonnementen op het moment van de communicatie van de wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden worden de wijzigingen van kracht na het verstrijken van een termijn van twee maanden volgend op de eerder vermelde verwittiging. De Abonnee kan binnen deze zelfde termijn van één (1) maand aan Deauty BE laten weten dat hij de nieuwe algemene voorwaarden niet aanvaardt en dat het contract dus ontbonden wordt. De ontbinding en de kennisgeving zijn onderworpen aan de bepalingen van bovenstaand artikel 9.1 en van onderstaand artikel 26. Komt er geen dergelijke melding, worden de nieuwe algemene voorwaarden beschouwd als definitief en onherroepelijk aanvaard door de Abonnee.

  

26. - Werkdagen en uren van kennisgeving

Voor Deauty BE omvatten de werkdagen niet de zaterdagen en de zondagen, noch de wettelijke feestdagen.

Elke e-mail of fax die naar Deauty BE verzonden wordt of door Deauty BE ontvangen wordt op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, of na 17.30 uur op een werkdag wordt beschouwd als ontvangen op de daaropvolgende werkdag.

27. - Beschermingsclausule

Indien één of meerdere clausules van Onderhavige Voorwaarden nietig, ongeschreven of niet-tegenwerpbaar verklaard zouden worden door toepassing van een wet of reglement of door een beslissing van definitief recht, heeft dat geen invloed op de andere bepalingen

In dit geval kan Deauty BE de nietige, ongeldige of niet-tegenwerpbare clausule(s) vervangen door één of meerdere clausules op basis van de procedure voorzien voor de wijziging van de Onderhavige Voorwaarden in bovenstaand artikel 25, maar dan voor elk type abonnement.

 

28. - Toepasbare wet

Het contract dat afgesloten werd tussen de Abonnee en Deauty BE, met inbegrip van onderhavige algemene voorwaarden, wordt exclusief geregeld door het Belgische recht.

Deauty BE verkoopt geen producten, maar levert diensten. De toepassing van de conventie van de Verenigde Naties van 11 april 1980 betreffende de internationale verkoopcontracten voor goederen, ook wel Conventie van Wenen genoemd, wordt uitdrukkelijk en integraal ter zijde geschoven.

 

29. -  Gerechtelijke bevoegdheid

Elk geschil m.b.t. de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract tussen de Abonnee en Deauty BE, met inbegrip van onderhavige algemene voorwaarden, dat niet in der minne opgelost kan worden binnen een redelijke termijn, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel.

Onderhavige clausule verhindert Deauty BE echter niet om een gerechtelijke procedure aan te spannen in om het even welk ander arrondissement.

EINDE – RUIMTE VOORBEHOUDEN

Top