ALGEMENE VOORWAARDEN

De consument heeft het recht om binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op levering van de Deauty Box te melden dat hij van de aankoop afziet, en dit zonder sanctie en zonder vermelding van motief. Om dit herroepingsrecht, de bepalingen te laten gelden, kunt u verwijzen naar de tekst van onderhavige Algemene Voorwaarden

Voorwoord

Het bedrijf Deauty BE bvba (hierna “Deauty BE”) genoemd is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht die verschillende types van diensten aanbiedt via de website www.deauty.be. Deze activiteiten worden uitgeoefend onder de commerciële naam “Deauty” – “Deauty Box” en worden voornamelijk uitgevoerd via de website www.deauty.be, geëxploiteerd door Deauty BE. Een van de activiteiten van Deauty BE is de verspreiding van een box die “Deauty Box” heet en die stalen van cosmetische of verwante producten bevat waardoor de fabrikanten van deze producten er het bestaan van kunnen promoten en de geïnteresseerde klanten cosmetische en verwante producten kunnen ontdekken en testen.

Deauty BE verkoopt dus geen cosmetische of verwante producten. Deauty BE levert een dienst die de selectie van cosmetische of verwante producten, de levering en de communicatie van commerciële informatie omvat. Voor de bepaling van de prijs van de Deauty-dienstverlening wordt geen rekening gehouden met de intrinsieke of commerciële waarde, als die er al is, van de elementen in een Deauty Box. Deze waarde is ook geen bepalend element in de toestemming om een contract af te sluiten met Deauty BE, noch een essentieel of substantieel onderdeel van dat contract.

In de onderhavige Algemene Voorwaarden wordt de persoon die een Deauty Box heeft gekocht of gekregen of die een Deauty Box wenst te kopen “de klant” genoemd. Onderhavige Algemene Voorwaarden definiëren de rechten en verplichtingen van de partijen in het kader van de dienstverlening van Deauty aan de klanten. Ze hebben eveneens als doelstelling bepaalde belangrijke informatie te communiceren aan de klanten en aan de bezoekers van de website www.deauty.be.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op het geheel van de diensten die door Deauty BE aangeboden worden aan de Klanten. Door zijn inschrijving en bestelling te bevestigen en na verificatie van de inhoud van de bestelling en, indien nodig, na wijziging ervan, aanvaardt de Klant ten volle en zonder voorbehoud de integraliteit van onderhavige Algemene Voorwaarden. Er kan geen enkele bestelling of dienst geleverd worden voor de Klant verklaart en bevestigt onderhavige Algemene Voorwaarden integraal gelezen, begrepen en aanvaard te hebben.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in het Frans en het Nederlands en deze twee versies zijn de enige betrouwbare. Het is mogelijk ze op te slaan en af te drukken. Deauty BE moedigt de bezoekers van de website www.deauty.be en de Klanten dan ook aan een exemplaar van de Algemene Voorwaarden op een duurzame manier op te slaan en af te drukken.

De bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden die rechten verlenen aan de consumenten (dat wil zeggen natuurlijke personen die in het kader van het contract met Deauty BE handelen voor doeleinden zonder enig professioneel karakter) – of door ze uitdrukkelijk aan te duiden, of door toepassing van de wetten ter bescherming van de consumenten – zijn niet van toepassing op personen die niet beschouwd kunnen worden als consument uit hoofde van het Belgische en Europese recht. Voor personen die niet beschouwd worden als consument worden de bepalingen van de wetten ter bescherming van de consumenten of van onderhavige Algemene Voorwaarden die rechten verlenen aan de consumenten uitdrukkelijk terzijde geschoven door Onderhavige Voorwaarden, en dit in de ruimste betekenis die wettelijk toegestaan is.

1. Voorstelling van Deauty BE en van de website www.deauty.be

De website www.deauty.be is een e-commercesite die toegankelijk is via het internet. De website wordt uitgegeven door het bedrijf Deauty BE, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid volgens Belgisch recht. De hoofdzetel ligt in 2020 Antwerpen (België), Camille Huysmanslaan 59. De vennootschap staat ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0627.904.457 en draagt het identificatienummer bij de btw BE 0627.904.457. Deauty is bereikbaar via het mailadres info@deauty.eu. De website www.deauty.be is open voor alle meerderjarige en bekwame gebruikers van het internet en, behoudens andersluidende bepaling of vermelding in onderhavige Algemene Voorwaarden of op de website www.deauty.be, enkel voor leveringen binnen België. Deauty BE baat zijn commerciële activiteit uit op het adres van bovenvermelde hoofdzetel. De contacten met Deauty BE of de website www.deauty.be, ook in geval van klacht of reclamatie, verlopen voornamelijk via e-mail naar het adres info@deauty.eu (voor contacten of algemene vragen of in geval van klacht of reclamatie). Behoudens andersluidende vermelding in onderhavige Algemene Voorwaarden kan iedereen ook een schrijven richten aan de hoofdzetel van Deauty BE.

2. Beschrijving van de dienst van Deauty

Het contract tussen Deauty BE en een Klant heeft als voorwerp het kopen van een Deauty Box. Deze dienst heeft betrekking op de levering, mits betaling, van een (1) box (“Deauty Box”) met stalen van cosmetische of verwante producten. De Deauty Box bevat 4 tot 6 stalen van cosmetische of verwante producten die afhankelijk van het geval volledig of gedeeltelijk geleverd worden in miniatuurformaat, in reisformaat en/of in het normale of zogeheten full size-formaat. De artikelen in de Deauty Box worden exclusief geselecteerd door Deauty BE. Deze artikelen kunnen niet gewijzigd worden op vraag van de Klant. De voorafgaande identificatie van de artikelen in de Deauty Box of de mogelijkheid om ze om te wisselen vormt dus geen essentieel en bepalend element voor de goedkeuring van de Klant, noch een essentieel of substantieel element van het contract. In principe varieert de inhoud van de Deauty Box, volledig of gedeeltelijk, van editie tot editie. De beschikbaarheid van de producten en het onvoorspelbare karakter van de bestellingen op een bepaald moment, kunnen factoren zijn die de samenstelling van de Deauty Box beïnvloeden. Uit het voorgaande resulteert ook dat alle Deauty Boxen niet noodzakelijk dezelfde inhoud hebben. De identiteit van de inhoud van een Deauty Box in vergelijking met een andere kunnen dus geen essentieel en bepalend element vormen in de goedkeuring van de Klant of de afsluiting van het contract. Ze kunnen ook geen motief zijn dat een aanvraag tot wijziging, vervanging of terugbetaling rechtvaardigt. De algemene kenmerken van de Deauty Box en de beschrijving van de inhoud van de Deauty Box die de box in voorbereiding of in leveringsfase voorafgaat, worden vermeld op de website www.deauty.be.

3. Juridisch vermogen

Iedere Klant moet meerderjarig en competent zijn, d.w.z. de wettelijk toelating hebben om zonder hulp of toestemming van een derde of een vertegenwoordiger een contract geldig af te sluiten en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven. Door in te schrijven op de Deauty Box verklaart en bevestigt iedere Klant uitdrukkelijk meerderjarig en volledig bekwaam te zijn.

4. Aankoop van een Deauty box

De Deauty-service behelst de verzending van een Deauty Box. Het contract tussen de Klant en Deauty BE wordt afgesloten mits de betaling van de prijs van de dienst en de ontvangst door de Klant van een e-mail met betalingsbevestiging van Deauty BE. Deauty BE behoudt zich het recht voor geen gevolg te geven aan een aanvraag tot aankoop wanneer blijkt dat er legitieme redenen bestaan om te geloven dat de Klant niet voldoet aan de voorwaarden voor juridische bekwaamheid of territoriale ligging zoals voorzien in onderhavige Algemene Voorwaarden, of dat hij niet de correcte informatie geeft of niet gemachtigd is het betaalmiddel te gebruiken dat hij gebruikt of probeert te gebruiken. Deauty BE behoudt zich ook het recht voor geen contract te sluiten met personen die al dergelijke handelingen hebben gesteld of waarvan de aankoop al door Deauty BE moest worden ontbonden wegens bedrog.

5. Prijs van de diensten en erkenning van de betalingsverplichtingen door de klant

Iedere Klant erkent uitdrukkelijk dat elke bestelling een betalingsverplichting met zich meebrengt. De prijzen en tarieven (met inbegrip van de kosten ten laste van de Klant) worden vermeld op de website www.deauty.be. De prijzen omvatten de btw, maar kunnen mogelijk eventuele transportkosten niet omvatten. De informatie over eventuele transportkosten wordt medegedeeld op moment van de aankoop. De prijs die van toepassing is, is behoudens duidelijke fout, de prijs die op het moment van de afsluiting van het contract vermeld staat op de website www.deauty.be voor de dienst die onderschreven werd door de Klant. De prijzen van de diensten kunnen in de loop van de tijd veranderen. Een prijswijziging zal echter geen invloed hebben op de levering waarvoor reeds een verzendbevestiging verstuurd werd op het moment van de kennisgeving van de prijswijziging.

6.- Betalingsbepalingen en uitvoeringsgarantie

De betalingen worden via de website www.deauty.be uitgevoerd in Euro (€) aan de hand van een geldig betaalmiddel. De Klant moet gemachtigd zijn om het betreffende betaalmiddel te gebruiken. De Klant garandeert Deauty BE dat hij ten volle en wettelijk gemachtigd is om het betaalmiddel dat hij gebruikt voor de betaling van zijn bestelling te gebruiken en dat dit betaalmiddel wettelijk toegang verschaft tot voldoende middelen om alle kosten als gevolg van zijn bestelling te dekken. Deauty BE behandelt het betaalmiddel, de betalingsoperatie of de gegevens die gecommuniceerd worden door de klant niet zelf. Op het moment van de betaling wordt de Klant doorgestuurd naar de website van zijn bank (voor het gebruik van een bankkaart) of naar een pagina van een dienstverlener voor betalingen (voor het gebruik van een kredietkaart). Behoudens bedrog of zware fout is Deauty BE in geen enkel opzicht verantwoordelijk wat betreft het gebruik van een betaalmiddel via de website www.deauty.be. De betalingsprocedure zal beveiligd worden door encryptering van de gegevens om interceptie van deze informatie door derden te voorkomen. Elke Klant moet echter voorzichtig omspringen met de betaalmiddelen die hij gebruikt en moet zijn gegevens voor persoonlijke identificatie geheim houden. Deauty BE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van de nalatigheid van een Klant of een derde of voor het frauduleuze gebruik van een betaalmiddel. De betalingen worden aanvaard onder voorbehoud van uitvoeringsgarantie. Indien, om welke reden ook, Deauty BE niet (definitief) gecrediteerd kan worden voor alle of een deel van de bedragen verschuldigd door de Klant, of zich ertoe verplicht ziet (voor een andere reden dan de uitvoering van het herroepingsrecht of wanneer onderhavige Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk gevallen voor terugbetaling voorzien) het geheel of een deel van de bedragen die betaald werden door de Klant terug te betalen aan die Klant of aan een verlener van betalingsdiensten, dan hebben de betalingen die uitgevoerd werden door de Klant geen enkel bevrijdend effect en blijven ze dus verschuldigd en opeisbaar.

7. - Herroepingsrecht – Consumenten

Onder voorbehoud van wat volgt beschikt de Klant over een termijn van 14 kalenderdagen om het contract te herroepen. De termijn van 14 kalenderdagen loopt vanaf de dag van de levering van de Deauty Box. Indien u gebruik wil maken van het herroepingsrecht volstaat het dit formulier in te vullen en op te sturen of via mail te sturen naar info@deauty.eu met de vermelding “herroepen Deauty Box bestelling”. We sturen je dan een een Bpost etiket dat je op de box kan kleven en zo terugsturen. . Dit recht kan uitgeoefend worden zonder sanctie en zonder vermelding van een motief De enige kosten die aan de consument aangerekend kunnen worden voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht zijn de rechtstreekse kosten voor terugzending. Wat het naleven van de herroepingstermijn betreft wordt de termijn als nageleefd beschouwd als de kennisgeving verstuurd werd voor het verstrijken van de termijn, op voorwaarde dat deze schriftelijk gebeurde of op een duurzame drager die ter beschikking staat van de Klant en waar hij toegang toe heeft. Indien het herroepingsrecht uitgevoerd wordt, is Deauty BE verplicht tot de terugbetaling van de bedragen die gestort werden door de Klant/consument en dit zonder kosten. Deze terugbetaling moet gebeuren ten laatste binnen de dertig dagen volgend op de herroeping.

8. - Levering van de Deauty Box, verificatie van de inhoud en ontvangstbewijs

8.1. – Plaats en moment van de levering

De Deauty Box-dienst dekt enkel de geografische zone bestaande uit het grondgebied van België. De levering van de Deauty Box gebeurt enkel op het adres dat de Klant heeft doorgegeven op de juiste plaats in het aankoopformulier op het moment van de aankoop. Dit adres moet een echt adres zijn dat bereikbaar is via de normale middelen en waar de Klant of iemand die in zijn naam en voor zijn rekening kan handelen aanwezig is op de normale leveringsuren om de Deauty Box in ontvangst te nemen. Voor zover de Klant een reëel, correct en normaal bereikbaar leveringsadres heeft opgegeven omvat de Deauty Box-service twee leveringspogingen in België zonder kosten voor de Klant. Mislukt de eerste leveringspoging (bijvoorbeeld door afwezigheid van de Klant of van de persoon die gemachtigd is om de levering in ontvangst te nemen), zal Deauty BE of de persoon die door Deauty BE aangesteld werd om de levering uit te voeren een bericht in de brievenbus van de Klant stoppen met een uitnodiging contact op te nemen om de bepalingen van een tweede poging te bepalen; de Deauty Box zal naar een postpunt gebracht worden. Het spreekt voor zich dat indien het adres niet bestaat, niet correct is of niet normaal bereikbaar is, een dergelijk bericht niet kan worden achtergelaten. De tweede poging bestaat of uit een nieuwe levering op het adres dat de Klant op de juiste plaats heeft ingevuld op het aankoopformulier op het moment van de aankoop, of uit een levering bij een afhaalpunt of postpunt (dat vermeld wordt op het eerder genoemde bericht). Mislukt ook de tweede leveringspoging of wordt het pakje niet binnen een termijn van 14 dagen opgeëist door de Klant, dan wordt de Deauty Box teruggestuurd naar Deauty BE en niet opnieuw verzonden. De Klant kan dan geen terugbetaling of nieuwe verzending vragen.

8.2. – Verantwoordelijkheid van de Klant voor leveringsadres

De Klant moet ervoor zorgen dat hij de levering van de Deauty Box persoonlijk in ontvangst kan nemen. Kan hij niet aanwezig zijn op het moment van de levering, dan moet hij op eigen verantwoordelijkheid zorgen dat een derde persoon kan instaan voor de ontvangst. Deauty BE of de persoon die door Deauty BE aangesteld werd om levering uit te voeren is niet verplicht om de identiteit te controleren van de persoon die zich aandient om de levering van de Deauty Box in ontvangst te nemen. Is die persoon niet de Klant zelf, dan mag ervan uitgegaan worden dat die persoon door de Klant gevraagd werd om de doos in ontvangst te nemen. Enkel de Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van het adres dat hij doorgeeft aan Deauty BE. Deauty BE kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen in de levering of andere gevolgen die zouden kunnen resulteren uit de communicatie van een verkeerd adres of uit het feit dat de Klant de Deauty Box niet persoonlijk in ontvangst genomen heeft. 8.3.- Verificaties die moeten gebeuren bij de levering en ontvangstbewijs Bij de levering van de Deauty Box moet de Klant (of de persoon die de Deauty Box in ontvangst mag nemen) nagaan (i) of de Deauty Box alle stalen van producten bevat die vermeld staan op de bijgevoegde kaart, (ii) of elk van deze stalen in goede staat lijkt te zijn en (iii) of elk van deze stalen de vermelde hoeveelheid product lijkt te bevatten.

9. - Toegang tot de website www.deauty.be, openbare communicatie en gebruik van de sociale netwerken.

De website www.deauty.be is in principe 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 bereikbaar, onder voorbehoud van al dan niet vrijwillige onderbrekingen, onder andere voor onderhoud of in geval van overmacht. De toegankelijkheid van de website www.deauty.be en de werking ervan vormen middelenverbintenissen van Deauty BE. Deauty BE kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor nadelen, ongeacht de aard ervan, die het gevolg zijn van de onbeschikbaarheid of gebrekkige werking van de website www.deauty.be, tenzij aangetoond kan worden dat Deauty BE niet redelijkerwijs alles in het werk gesteld heeft om de onbeschikbaarheid of de gebrekkige werking te voorkomen, rekening houdend met alle pertinente omstandigheden en de voorspelbaarheid van schade. De communicaties die door een Klant of een bezoeker van de website www.deauty.be gepubliceerd worden via de sociale netwerken of andere kanalen, vooral op de website www.deauty.be of links met deze website, zijn enkel de verantwoordelijkheid van de auteur ervan. Deauty BE behoudt zich het recht voor berichten te verwijderen waarvan de inhoud een beledigend, kwetsend of algemeen fout karakter zou hebben en de auteurs ervan de toegang tot de website te weigeren, onverminderd alle rechtsvorderingen en beroepsrechten.

10. - Reclamaties

Alle klachten of reclamaties moeten gebeuren via de verzending van een e-mail naar het adres info@deauty.eu of door de verzending van een aangetekend schrijven naar de hoofdzetel van Deauty BE te 2020 Antwerpen (België), Camille Huysmanslaan 59. Het uitblijven van de levering van de Deauty Box: de Klant die ondanks de bevestiging van aankomende levering de Deauty Box niet heeft ontvangen moet dit, op straffe van verval, dit melden aan Deauty BE ten laatste binnen de 48 uur. Deauty BE moet nakijken of er geen oorzaak van uitgestelde levering bestaat. Is dat niet het geval, dan moet Deauty BE bij de aangestelde leverancier nagaan of de levering al dan niet heeft plaatsgevonden. Is dat niet het geval, dan moet Deauty Box de Klant zo snel mogelijk de Deauty Box bezorgen, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Indien de voorraad dit niet toelaat, kan de Klant aan Deauty BE vragen om zo snel mogelijk een Deauty Box te leveren die samengesteld werd op basis van de beschikbaarheid van de voorraad. Op het moment van de levering, moet de klant de inhoud en staat van de Deauty Box controleren en controleren of alle producten die op de bijhorende kaart beschreven worden aanwezig zijn. Wanneer een van de producten ontbreekt, beschadigd is of duidelijk slecht verpakt is, moet de Klant dit melden aan Deauty BE via email op het adres info@deauty.eu. Daarbij moet hij specificeren welk product ontbreekt, beschadigd is of slecht verpakt is. De klant moet indien gevraagd bewijs kunnen leveren van het probleem. Er worden geen klachten aangenomen indien die niet binnen de aangegeven termijn gebeuren. Als blijkt dat een product ontbreekt, beschadigd is of duidelijk slecht verpakt is, zal Deauty BE er alles aan doen om de Klant zo snel mogelijk en afhankelijk van de beschikbaarheid in de voorraad kosteloos een nieuwe Deauty Box te bezorgen. Dit echter zonder te kunnen garanderen dat het betreffende product vervangen zal kunnen worden. Wanneer echter blijkt dat geen enkel product ontbreekt, beschadigd is of duidelijk slecht verpakt is, zal Deauty BE de Deauty Box gewoon zo terugsturen naar de Klant. Indien er geen nieuwe Deauty Box naar de Klant verzonden kan worden binnen een redelijke termijn, zal Deauty BE de Klant een forfaitaire terugbetaling voorstellen die overeenkomt met de betaling die de klant heeft uitgevoerd voor de betreffende Deauty Box.

11. - Beperking van de verklaringen of garanties van Deauty BE en maatregelen voor de bescherming en de veiligheid

11.1. – Beperking van de verklaringen of garanties

De Klant of de bezoeker van de website www.deauty.be wordt uitdrukkelijk geïnformeerd dat Deauty BE niet de fabrikant is van de productstalen in een Deauty Box en niet handelt in naam van en/of voor rekening van een fabrikant. De informatie die in een Deauty Box zit of die te vinden is op de website www.deauty.be met betrekking tot de elementen in een Deauty Box is de informatie die gecommuniceerd wordt door de fabrikanten en desgevallend de verdelers van deze elementen. Deauty BE kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit de kennis of het gebruik van deze informatie. Deauty BE doet voor eigen rekening geen belofte, resultaatverbintenis, garantie of verklaring die toekomt aan de fabrikanten of verdelers van de elementen in een Deauty Box. De foto’s van de producten zijn slechts indicatief en van publicitaire aard. Ze hebben geen contractueel karakter uit hoofde van Deauty BE. Geen enkele andere garantie dan de wettelijk voorziene garantie(s) ten voordele van de consumenten die van toepassing zou zijn op de levering van de Deauty-service door Deauty BE aan een Klant wordt door Deauty BE aanvaard.

11.2. – Maatregelen voor bescherming en veiligheid

De elementen in een Deauty Box moeten bewaard worden op de manier die normaal of gebruikelijk voorzien is voor cosmetische of aanverwante producten. Dit gebeurt in desbetreffend geval in overeenstemming met alle instructies of indicaties die meegeleverd worden met deze elementen. Elke persoon die een Deauty Box of de productstalen die erin zitten aankoopt, erkent dat het gaat om producten met exclusief cosmetische doeleinden. Hij verbindt zich ertoe er geen enkel ander gebruik van te maken dan het normale gebruik van dergelijke producten. Er mag geen speciaal gebruik van de productstalen in een Deauty Box overwogen worden dat afwijkt van het gewone en normale gebruik van producten van hetzelfde genre en van dezelfde aard. Elke persoon die een Deauty Box of de productstalen die erin zitten aankoopt, verbindt zich ertoe deze te gebruiken overeenkomstig alle instructies of indicaties die met deze elementen meegeleverd worden, en ze buiten het zicht en het bereik van kinderen te houden. De producten die geleverd worden door Deauty BE zijn niet bedoeld om ingeslikt te worden (tenzij schriftelijk expliciet anders vermeld door Deauty BE). Het is ieders verantwoordelijkheid om maatregelen te nemen in zich te informeren bij gezondheidsspecialisten om zich ervan te vergewissen dat de producten in de Deauty Box gebruikt mogen worden of om te weten of er tegenindicaties zijn voor een dergelijk gebruik, dit in functie van omstandigheden die eigen zijn aan iedereen. Deauty BE wordt vrijgesteld van elke aansprakelijkheid, in de ruimste zin toegelaten door de wet, als aan deze elementaire principes voorbijgegaan wordt. In geval van schade aan een persoon of een goed door een gebrek aan een product, kan, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepaling of bepaling van openbare orde, enkel de aansprakelijkheid van de fabrikant van het betreffende product ingeroepen worden door de Klant.

12. – Intellectueel eigendom

De namen “Deauty” en “Deauty Box”, evenals alle elementen en bestanddelen van de website www.deauty.be – visuele of geluidselementen, teksten, illustraties, foto’s, lay-outs, documenten en andere elementen – met inbegrip van de onderliggende technologie, zijn beschermd door het auteurs- en merkenrecht. Elke volledige of gedeeltelijke kopie, reproductie of willekeurig gebruik van de elementen op de website www.deauty.be is strikt verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Deauty BE. Ook onderhavige Algemene Voorwaarden vallen onder deze bepaling.

13. - Bescherming van het privéleven bij de verwerking van gegevens met persoonlijk karakter

Belangrijke informatie over de bescherming van het privéleven bij de verwerking van persoonlijke gegevens is te vinden op de website www.deauty.be. Er wordt ook uitdrukkelijk naar verwezen (cf. pagina “Privacy – Bescherming van het privéleven”).

14. - Algemene vrijstellingen en beperkingen van aansprakelijkheid

Onverminderd de vrijstelling- of beperkingclausules van aansprakelijkheid volgens andere bepalingen van Onderhavige Voorwaarden en onverminderd de dwingende bepalingen van het gemeenrecht die daar tegenin zouden gaan, werd uitdrukkelijk overeengekomen dat:

  • algemeen genomen de aansprakelijkheid van Deauty BE beperkt is tot het bedrog of een zware fout door Deauty BE of door personen die Deauty BE in dienst heeft of die wettelijke of contractueel gemachtigd zijn om te handelen in naam en voor rekening van Deauty BE;
  • Deauty BE, in zijn hoedanigheid van derde, niet aansprakelijk gesteld kan worden voor de inhoud van de websites van derden (met inbegrip van de websites van de fabrikanten van de producten, van de exploitanten of titularissen van rechten op de partnermerken van Deauty BE of van de website www.deauty.be), ook in geval van een conflict tussen een Klant en een website of partnermerk. • Deauty BE kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor nadelen, van welke aard ook, die de Klant zou kunnen ondervinden door het gebruik van de website www.deauty.be.
  • Deauty BE onderschrijft geen enkele verplichting behalve de verplichtingen die Deauty BE uitdrukkelijk aanvaardt uit hoofde van Onderhavige Voorwaarden of die de wet dwingend oplegt met betrekking tot de contracten die afgesloten worden met Klanten. De contractuele verplichtingen zijn beperkt tot het voorwerp van de betreffende aankopen, zoals beschreven in onderhavige Algemene Voorwaarden of op de website www.deauty.be en tot de uitvoering van deze verplichtingen.
  • Deauty BE kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden door een nadeel dat veroorzaakt zou zijn door de interventie van personen die los staan van Deauty BE of door een informaticaprobleem (in het systeem van Deauty BE of van de Klant, onverminderd bovenstaand artikel 12).
  • Deauty BE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gedeeltelijk of volledig niet-naleven van een contractuele verplichting door overmacht, buiten zijn wil of van die van de werknemers en medewerkers of partners om. In alle gevallen waarin Deauty BE contractueel aansprakelijk gesteld kan worden, kunnen de schadevergoedingen en interesten nooit hoger liggen dan het totale bedrag van de door de Klant aan Deauty BE betaalde sommen voor de elementen waarover de Klant zich beklaagt, met aftrek van de taksen, en in alle gevallen met een maximum van 500€ In alle gevallen waarin de extracontractuele aansprakelijkheid van Deauty BE ingeroepen kan worden, mogen de schadevergoedingen en interesten nooit hoger liggen dan een maximum van 1800€.

15. - Verantwoordelijkheid van de Klant – Persoonlijke gegevens en informatie

Onverminderd het gemeenrecht is de informatie waarmee de Klant zich kan identificeren bij Deauty BE of op de website www.deauty.be, zoals de gebruikersnaam en het paswoord, persoonlijk en vertrouwelijk. Deze informatie kan alleen het voorwerp uitmaken van wijzigingen op initiatief van de Klant of van Deauty BE en na akkoord van Deauty BE (bijvoorbeeld wanneer het paswoord vergeten of verloren werd). Wanneer de gegevens voor persoonlijke identificatie van een Klant gebruikt worden op of via de website www.deauty.be of wanneer er gecommuniceerd wordt via het email-adres van de Klant, zoals dat doorgegeven werd bij de inschrijving, mag Deauty BE er legitiem van uitgaan dat deze gegevens of communicaties wel degelijk afkomstig zijn van de Klant en door hem correct gebruikt worden. Elke bestelling die geplaatst wordt aan de hand van persoonlijke gegevens of informatie van een Klant, zijn gebruikersnaam en paswoord, wordt verondersteld door deze laatste geplaatst en aanvaard te zijn. Deauty BE kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door de verspreiding van deze persoonlijke en vertrouwelijke gegevens door de Klant en dus door het gebruik van deze gegevens door een derde. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de bescherming en het gebruik van zijn gegevens en informatie voor persoonlijke identificatie, met inbegrip van zijn paswoord, geheime codes, e-mailadressen of bankgegevens, en hij moet alle nuttige maatregelen nemen voor het behoud van het vertrouwelijke karakter van deze gegevens of informatie. De verspreiding van deze informatie en gegevens door een Klant aan derden kan in geen geval toegeschreven worden aan Deauty BE.

16. - Bewijs

De Klant erkent de geldigheid en de bewijskracht van de communicaties en uitwisselingen van correspondentie (ook via elektronische weg) en van de elektronische registraties die bijgehouden worden door Deauty BE. Hij aanvaardt dat deze elementen tussen de partijen dezelfde bewijskracht hebben als een handgeschreven en/of ondertekend document.

17. - Geen opheffing door Deauty BE

Geen enkele termijn, commercieel gebaar, afwijking, faciliteit of tolerantie van Deauty BE naar de Klant toe mag geïnterpreteerd worden als een afstand van de rechten door Deauty BE. Ze verlenen de Klant of een derde persoon geen enkel recht of leiden in geen geval tot een wijziging van het contract. Dergelijke gestes, afwijkingen, faciliteiten en toleranties worden geval per geval toegekend door Deauty BE.

18. – Overdracht van rechten en verplichtingen

De contracten afgesloten met Deauty BE mogen niet getransfereerd of overgedragen worden door de Klant zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Deauty BE. Deze toestemming mag niet geweigerd worden zonder redelijk motief. De contracten, rechten en verplichtingen van Deauty BE kunnen in elk geval geheel of gedeeltelijk overgelaten of overgedragen worden zonder voorafgaand akkoord van de Klant (in dit geval zolang een dergelijke overdracht geen vermindering van de garanties inhoudt voor de Klant/consument).

19 – Reclame op de website www.deauty.be

Deauty BE kan in alle vrijheid reclame op de website www.deauty.be plaatsen en beschikt over een volledige keuzevrijheid wat betreft de schikking van deze reclame, de adverteerders en de visuele voorstelling van de reclame.

20. - Voorrang van de Algemene Voorwaarden

Behoudens voorafgaand en uitdrukkelijk akkoord van Deauty BE hebben onderhavige Algemene Voorwaarden voorrang op alle contractuele bepalingen, clausules of voorwaarden waarop een Klant of klant zich zou willen beroepen ten opzichte van Deauty BE. De aanvaarding van onderhavige Algemene Voorwaarden, net als de inschrijving op de website www.deauty.be, de overdracht van een bestelling houdt een uitdrukkelijke afstand van deze andere bepalingen, clausules of voorwaarden in.

21. – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Deauty BE behoudt zich het recht voor om onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen In dit geval zal Deauty BE de Klant informeren over de wijzigingen via een schriftelijke communicatie gericht aan het e-mailadres dat de Klant heeft doorgegeven aan Deauty BE op het moment van de inschrijving of van een latere schriftelijke communicatie. Onder voorbehoud van wat volgt worden de wijzigingen van de Algemene Voorwaarden van Deauty BE onmiddellijk van kracht. Ze zijn van toepassing voor elke inschrijving die wordt uitgevoerd vanaf de dag van de publicatie op de website www.deauty.be en/of van de communicatie aan een Klant.

22. - Werkdagen en uren van kennisgeving

Voor Deauty BE omvatten de werkdagen niet de zaterdagen en de zondagen, noch de wettelijke feestdagen. Elke e-mail die naar Deauty BE verzonden wordt of door Deauty BE ontvangen wordt op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, of na 17.30 uur op een werkdag wordt beschouwd als ontvangen op de daaropvolgende werkdag.

23. - Beschermingsclausule

Indien één of meerdere clausules van Onderhavige Voorwaarden nietig, ongeschreven of niet-tegenwerpbaar verklaard zouden worden door toepassing van een wet of reglement of door een beslissing van definitief recht, heeft dat geen invloed op de andere bepalingen In dit geval kan Deauty BE de nietige, ongeldige of niet-tegenwerpbare clausule(s) vervangen door één of meerdere clausules op basis van de procedure voorzien voor de wijziging van de Onderhavige Voorwaarden in bovenstaand artikel 21.

24. - Toepasbare wet

Het contract dat afgesloten werd tussen de Klant en Deauty BE, met inbegrip van onderhavige algemene voorwaarden, wordt exclusief geregeld door het Belgische recht. Deauty BE verkoopt geen producten, maar levert diensten. De toepassing van de conventie van de Verenigde Naties van 11 april 1980 betreffende de internationale verkoopcontracten voor goederen, ook wel Conventie van Wenen genoemd, wordt uitdrukkelijk en integraal ter zijde geschoven.

25. - Gerechtelijke bevoegdheid

Elk geschil m.b.t. de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract tussen de Klant en Deauty BE, met inbegrip van onderhavige algemene voorwaarden, dat niet in der minne opgelost kan worden binnen een redelijke termijn, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel. Onderhavige clausule verhindert Deauty BE echter niet om een gerechtelijke procedure aan te spannen in om het even welk ander arrondissement.

EINDE – RUIMTE VOORBEHOUDEN