Privacy

Gelieve aandachtig dit beleid inzake de bescherming van het privéleven te lezen alvorens een overeenkomst te sluiten met Deauty BE BVBA. Door de aanvaarding van de algemene voorwaarden van Deauty BE BVBA aanvaardt u zonder voorbehoud gebonden te zijn door huidig Beleid inzake de bescherming van het privéleven. Indien u vragen hebt over dit Beleid gelieve met ons contact op te nemen alvorens met ons een overeenkomst te sluiten.

Algemeenheden

De bescherming van uw privéleven is voor ons van kapitaal belang. Wij wensen u in de mate van het mogelijke in te lichten, uw rechten te eerbiedigen en u toe te laten controle uit te oefenen over wat er gebeurt met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna “Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

Het huidige beleid inzake de bescherming van het privéleven (hierna “Beleid inzake de bescherming van het privéleven” of het “Beleid”) heeft dus tot doel alle betrokken natuurlijke personen, hierna aangeduid als “u” of “uw”, in te lichten over de wijze waarop Deauty BE BVBA dergelijke persoonsgegevens verzamelt en gebruikt en over de middelen waarover de betrokken natuurlijke persoon beschikt om dit gebruik te controleren.

 

1.         Toepassingsgebied van huidig Beleid inzake de bescherming van het privéleven

 

Het huidig Beleid inzake de bescherming van het privéleven zet de beginselen en richtlijnen uiteen voor de bescherming van uw persoonsgegevens verzameld in het kader van de door Deauty BE BVBA verwezenlijkte activiteiten.

 

Het begrip persoonsgegevens (hierna « Persoonsgegevens”) duidt alle informatie aan over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon is “identificeerbaar” zodra ze direct of indirect kan geïdentificeerd worden, met name aan de hand van één of meerdere elementen die kenmerkend zijn voor die persoon.

 

Om elk misverstand te vermijden, is dit beleid inzake de bescherming van het privéleven slechts van toepassing in het kader van onze relaties met natuurlijke personen. Voor rechtspersonen is dit Beleid inzake de bescherming van het privéleven slechts geldig voor de persoonsgegevens betreffende de natuurlijke personen die haar vertegenwoordigen of die handelen in hoedanigheid van vertegenwoordiger van de klant rechtspersoon (zoals de opdrachthouders, aangestelden of elke andere contactpersoon).

 

Daar tegenover staan de “niet-persoonsgebonden gegevens” die overeenstemmen met informatie die niet toelaat een natuurlijke persoon te identificeren.

 

2.         Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

 

De verwerkingsverantwoordelijke is Deauty BE BVBA, met zetel te 2020 Antwerpen, Camille Huysmanslaan, 59, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0627.904.457, (hierna « Deauty BE»,  « wij » of « ons »).

 

3.         Wie is beschermd door huidig Beleid inzake de bescherming van het privéleven?

 

Dit Beleid inzake de bescherming van het privéleven is enkel van toepassing op de persoonsgegevens die wij behandelen als verwerkingsverantwoordelijke.

 

Zij is eveneens van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens van onze klanten (privé en beroepsmatig) in verband met de diensten van Deauty BE, alsook op de persoonsgegevens van derden die door hun relatie met onze klanten (bijvoorbeeld: familie, vrienden, bedienden, enz…) hun persoonsgegevens zien overgedragen worden naar Deauty BE in het kader van de verwezenlijkte diensten.

 

Deauty BE stelt verschillende soorten van diensten voor via haar website www.deauty.be waaronder de verspreiding van een doos met als benaming “Deauty Box” die staaltjes bevat van cosmetica of hiermee gelijkgestelde producten die de producenten van deze producten toelaat hen te promoten en de belanghebbende personen toelaten deze producten te ontdekken en te testen. Deauty BE verkoopt dus geen cosmetica- of hiermee gelijkgestelde producten. Deauty BE levert een dienst van selectie van cosmetica of hiermee gelijkgestelde producten, van levering en van communicatie van commerciële informatie (hierna de “Diensten van Deauty BE”).

 

De persoonsgegevens van ex-klanten en van prospecten worden eveneens verwerkt en beschermd met de meeste grote zorg overeenkomstig huidig Beleid voor de bescherming van het privéleven.

 

4.         Wat begrijpen wij onder « verwerking van persoonsgegevens » ?

 

Onder « verwerking van persoonsgegevens » begrijpen wij elke verwerking van gegevens die u kunnen identificeren als natuurlijke persoon (zoals bijvoorbeeld naam, voornaam, leeftijd, adres, telefoonnummer, e-mail, enz.).

 

Het begrip « verwerking » is ruim en dekt ondermeer het verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. 

 

Via de Diensten van Deauty kan u eveneens gebruik maken van diensten van andere partijen, zoals de chat, de websites van derden, de fora, Facebook, Twitter, de discussiegroepen en/of applicaties. Deauty BE heeft geen enkele controle en aansprakelijkheid over de informatie die u daarop plaatst en de wijze waarop ze verwerkt wordt. Het komt u toe goed het beleid van deze derden inzake de bescherming van het privéleven na te gaan. 

 

5.         Welke persoonsgegevens kunnen wij verwerken ?

 

5.1.      De persoonsgegevens die u met ons deelt

 

Wij verwerken de persoonsgegevens die u ons overmaakt in het kader van de Diensten van Deauty BE Dit kan gebeuren via telefoon, geschrift (bijvoorbeeld wanneer wij u een brief overmaken of u (online) een contactformulier invult), of wanneer u ons een e-mail richt.

 

5.2.      De persoonsgegevens die wij bekomen van derden

 

Wij verzamelen persoonlijke gegevens en inlichtingen van u via gerechtsmandatarissen (gerechtsdeurwaarders, advocaten, enz.) en kunnen ertoe gebracht worden inlichtingen van u te verkrijgen of toegang hiertoe te krijgen via derden die tussenkomen in het kader van de Diensten van Deauty BE.

 

5.3.      Categorieën van persoonsgegevens

 

Wij verzamelen uitsluitend persoonsgegevens die toelaten u te identificeren als klant van Deauty BE (bijvoorbeeld uw naam en voornaam, uw geboortedatum), persoonsgegevens die toelaten contact met u op te nemen (bijvoorbeeld uw adres, uw e-mail adres en uw telefoonnummer), persoonsgegevens die uw persoonlijke kenmerken aanduiden (bijvoorbeeld uw leeftijd en geslacht) of uw facturatie- en betalingsgegevens (met inbegrip van de gegevens betreffende uw solvabiliteit en uw BTW-nummer voor de zelfstandigen die handelen als natuurlijke persoon).

 

5.4.      Persoonsgegevens van anderen dan klanten

 

Via diverse kanalen, bijvoorbeeld wedstrijden, promoties/acties, onze website/applicatie en via de aankoop van gegevens bij vennootschappen gespecialiseerd in big data, kunnen wij persoonsgegevens verzamelen over personen die (nog) geen klant zijn bij Deauty BE teneinde aan deze personen het meer relevant mogelijke aanbod van de Diensten van Deauty aan te bieden. In dat verband waarborgen wij uw recht op informatie en wij leggen dit tevens contractueel op – in de mate dit van toepassing is – met uw eventuele door de wet vereiste toelating aan derden die uw persoonsgegevens (voor ons) in deze context verzamelen.

 

6.         Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens gebruikt?

 

6.1.      A. Evenredige verwerking

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Wij verwerken telkens enkel die gegevens die onmisbaar zijn om het doeleinde van de beoogde verwerking te bereiken.

 

Aldus gebruiken wij de persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk blijkt:

 

•          in het kader van de voorbereiding, de uitvoering of de stopzetting van de Diensten van Deauty BE ;

•          om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waar wij aan onderworpen zijn ;

•          om onze legitieme belangen te verdedigen, waarbij wij er zullen over waken een evenwicht te bewaren tussen deze belangen en de eerbied voor uw privéleven, in het bijzonder wanneer u minderjarig bent.

 

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens niet onmisbaar is voor één van deze drie doeleinden vragen wij steeds uw toelating om deze gegevens te kunnen verwerken.

 

6.2.      Onze activiteiten van verwerking

 

Concreet verzamelen wij persoonsgegevens voor volgende doeleinden: 

 

•          Teneinde de diensten van Deauty BE uit te voeren die meer bepaald bestaan uit de levering van de bestelde dozen;

 

•          Teneinde uw verzoeken tot inlichtingen te verwerken wanneer u onze website bezoekt of contact opneemt met Deauty BE. De inlichtingen die wij in dat verband van u ontvangen in deze precontractuele fase worden enkel gebruikt teneinde u de gevraagde inlichtingen te bezorgen op de wijze die u wenst. Zelfs indien u beslist klant te worden van Deauty BE vragen wij u voor het beheer van onze contractuele relatie een bepaald aantal persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, kopie recto/verso van uw identiteitskaart, ondernemingsnummer indien u zelfstandige bent. 

 

•          Mits uw voorafgaand akkoord, teneinde u in te lichten over elke nieuwigheid en actualiteit betreffende de Diensten van Deauty.

 

•          Teneinde u in te lichten over onze (nieuwe) producten en diensten. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) nieuwe producten, diensten of bijzondere acties voor te stellen die interessant voor u kunnen zijn.

 

•          Teneinde te strijden tegen fraude en inbreuken. Wanneer u klant wordt, vragen wij uw identificatiegegevens opdat wij uw identiteit zouden kunnen bepalen en elk diefstal van identiteit zouden kunnen vermijden. Wij gaan eveneens uw solvabiliteit na in functie van de door u gekozen Diensten. Wij voeren deze controle door om te voorkomen dat u met ons een overeenkomst zou sluiten die u financieel niet aankan. Wij willen eveneens te vermijden dat de facturen van Deauty onbetaald blijven. Dit is de reden dat wij informatie kunnen zoeken in de interne en externe gegevensbanken.

 

•          Teneinde te strijden tegen fraude en inbreuken en teneinde te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. In talrijke gevallen zijn wij wettelijk gehouden bepaalde persoonsgegevens die op u betrekking hebben te bewaren en/of te delen met de openbare overheden. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kunnen wij ertoe gehouden zijn bepaalde vertrouwelijke gegevens mee te delen aan de betrokken overheden.

 

•          Teneinde een goed beheer te verzekeren van de facturatie die volgt uit de Diensten van Deauty BE.

 

•          Teneinde onze producten en diensten te verbeteren. Wij kunnen uw gebruiksgegevens verwerken om onze offerte te evalueren en te verbeteren.

 

•          Teneinde de studies, testen en statistieken te bewaren, meer bepaald voor de analyse van tendensen.

 

6.3.      Contactformulier

 

Onze website bevat een contactformulier dat u toelaat ons een vraag te stellen of rechtstreeks via deze kanalen een inlichting te vragen. De inlichtingen die u ons via dit formulier geeft, worden meegedeeld aan de leden van Deauty BE in functie van het voorwerp van uw verzoek. De inlichtingen worden vervolgens bewaard en verwerkt in de mate noodzakelijk om te antwoorden op uw verzoek.

 

6.4.      Geautomatiseerde besluitvorming

 

Deauty BE neemt geen geautomatiseerde besluiten – al dan niet op basis van een profilering – die gerechtelijke gevolgen voor u kunnen hebben of die u op aanzienlijke wijze raken, behoudens:

 

•          Indien dit onontbeerlijk is voor het afsluiten of het uitvoeren van uw contract;

•          Indien het is toegelaten door de wet (bijvoorbeeld voor fiscale fraudedetectie);

Of

•          Indien wij uw uitdrukkelijke toestemming daartoe hebben verkregen;

 

In deze situaties zal u voorafgaand worden ingelicht over de verwezenlijking van de geautomatiseerde besluitvorming, van uw recht een menselijke tussenkomst te eisen en de wijze waarop u de beslissing kan betwisten.

 

7.         Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens ?

 

7.1.      Onze technische en organisatorische maatregelen

 

Wij doen alles om uw persoonsgegevens en de vertrouwelijkheid te beschermen.

 

Onze medewerkers werden opgeleid om op correcte wijze uw vertrouwelijke gegevens te beheren. Bij elk project dat gericht is op een verwerking van persoonsgegevens doen wij eerst een evaluatie van de veiligheid en de bescherming van de persoonsgegevens door bovenal uw belangen te bewaren.

 

Voor de bescherming van uw gegevens controleert een toegewijd persoon de naleving van de wetgeving en onze ethische verlangens, zoals uiteengezet in huidig Beleid voor de bescherming van het privéleven. Bovendien passen wij verschillende technische maatregelen toe om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onwettige toegang en gebruik, het verlies of de diefstal, te weten: de bescherming door een paswoord, encryptiesoftware, firewall, antivirus, detectie van indringing en anomalieën en toegangscontrole voor onze medewerkers. In het geval van een lek van gegevens met schadelijke gevolgen voor uw persoonsgegevens, wordt u persoonlijk als klant gewaarschuwd in de voorwaarden voorzien door de wet.

 

De software tot beheer en opslag van gegevens wordt voortdurend geüpdatet.

 

Het aantal medewerkers van Deauty BE dat toegang heeft tot uw persoonlijke informatie is beperkt en onze medewerkers worden met zorg gekozen. Zij hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens in de mate dat zij nood hebben aan deze inlichtingen om correct hun taken uit te voeren.

 

7.2.      Waar worden uw gegevens opgeslagen?

 

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op plaatselijke informaticaservers

 

8.         Op welke rechtsgrond verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens ?

 

Uw persoonsgegevens worden verzameld met uw toestemming dan wel omwille van de uitvoering van onze contractuele relatie of, in voorkomend geval, op basis van een akkoord gegeven door elke persoon die één of meerdere formulieren op de website heeft ingevuld.

 

Wanneer een dergelijke verwerking niet noodzakelijk is voor deze contractuele uitvoering, is ze gesteund op de legitieme belangen van Deauty BE als professioneel, meer bepaald inzake inlichtingen en opvolging van uw dossiers, het beheer en de preventie van fraude, een efficiëntie te verzekeren voor de uitvoering van onze contracten, het leveren van onze diensten en ons conformeren aan onze wettelijke verbintenissen, de middelen te identificeren die ons toelaten de diensten aan onze klanten te verbeteren, de commerciële, financiële en economische belangen van Deauty BE te beschermen. 

 

9.         Verkopen of maken wij uw persoonsgegevens over aan derden ?

 

9.1.      Overdracht van gegevens

 

Wij verkopen geen enkele gegevens aan derden. Wij dragen deze gegevens evenmin over aan derden, behoudens (indien):

 

•          Dit noodzakelijk is voor de goede verwezenlijking van de Diensten van Deauty BE. Wij kunnen ertoe gebracht worden bepaalde persoonsgegevens over te maken aan derden onderaannemers (informaticus, boekhouder, leveringsdiensten), aan tussenpersonen bij uw contract, enz.

 

Uw persoonsgegevens zullen enkel overgebracht worden teneinde de door Deauty Be aangegeven doelstellingen te bereiken. De genoemde gegevens zullen aldus enkel en alleen aan derden worden overgedragen ter verwezenlijking van de hen door Deauty BE gegeven opdracht.

 

Wij vergewissen ons ervan dat zij uw gegevens verwerken, zoals wij, op een veilige en eerbiedige wijze en als een goed huisvader en wij voorzien de gepaste contractuele waarborgen daartoe.

 

•          Er is een wettelijke verplichting, meer bepaald inzake de strijd tegen het witwassen van geld.

 

•          Er is een legitiem belang voor Deauty BE of de betrokken derde.

 

Wij dragen enkel uw persoonsgegevens over indien uw belang of uw rechten en uw fundamentele vrijheden niet overheersen en u zal hier steeds in alle transparantie over worden ingelicht (behoudens in het geval van wettelijke uitzonderingen). Aldus kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld overgemaakt worden aan partners, incassobureaus en aan juridische dienstverleners, alsook aan partners met wie wij samenwerken in het kader van een specifieke actie.

 

•          U geeft ons uw toelating

 

Indien Deauty BE persoonsgegevens levert aan derden in andere situaties gebeurt dit steeds middels een uitdrukkelijke kennisgeving, met een uitleg over de derde, de doelstelling van de mededeling en de verwerking. Indien wettelijk vereist, vragen wij uw uitdrukkelijke toelating.

 

9.2.      Internationale verwerking van uw persoonsgegevens

 

In de mate dat uw persoonsgegevens worden verwerkt buiten de Europese Unie verzekeren wij door contractuele of andere maatregelen dat deze gegevens daar tevens van een gepaste bescherming genieten, vergelijkbaar met de bescherming waarvan zij zouden genieten in de Europese Unie overeenkomstig de Europese regelgeving.

 

10.       Hoe bepaalt u welke persoonsgegevens wij kunnen gebruiken voor algemene informatie en hoe?

 

10.1.     Vertrouwelijkheidsparameters van Deauty BE

 

U beschikt over de mogelijkheid de vertrouwelijkheidsparameters van uw persoonsgegevens te bepalen door contact op te nemen met ons of via uw persoonlijke account beschikbaar op onze website www.deauty.be.

 

Indien u over de technische mogelijkheid beschikt de doelstellingen te bepalen waarvoor wij uw gegevens kunnen verzamelen en verwerken, teneinde elk misverstand te vermijden, wensen wij te verduidelijken dat deze beperking niettemin dient beoordeeld te worden in het licht van onze wettelijke verplichtingen alsook de noodzaak de Diensten van Deauty BE uit te voeren. 

 

10.2.     Uitschrijven van de marketing communicatie

 

U wenst niet de minste vorm van commerciële communicatie te ontvangen? U hebt steeds het recht u zich te verzetten, zonder u te moeten rechtvaardigen, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. In dat verband kan u steeds contact opnemen met de klantendienst van Deauty BE.

 

U kan eveneens van de mogelijkheid gebruik maken tot uitschrijving van de desbetreffende e-mail. Teneinde de efficiëntie van de campagnes per e-mail te verhogen, gebruiken wij een software om te meten of onze e-mails werden geopend en op welke links werd geklikt.

 

Opgepast : het feit dat u geen commerciële communicatie meer van ons wenst te ontvangen, belet uiteraard niet ons recht met u per e-mail contact op te nemen voor de uitvoering van uw contract of indien de wet ons daartoe verplicht.

  

11.       Veiligheidsmaatregelen in het geval van onderaanneming

 

Wanneer een verwerking moet uitgevoerd worden voor onze rekening doet Deauty BE enkel beroep op onderaannemers die voldoende waarborgen bieden voor de inwerkingstelling van aangepaste technische en organisatorische maatregelen zodanig dat de verwerking beantwoordt aan de vereisten van huidig Beleid en de bescherming van uw rechten waarborgt.

 

De onderaannemer werft geen andere onderaannemer aan zonder de schriftelijke, voorafgaande, specifieke en algemene toelating van Deauty BE. In het geval van een algemene schriftelijke toelating licht de onderaannemer Deauty BE in over elke voorziene wijziging betreffende de toevoeging of de vervanging van andere onderaannemers zodat Deauty BE aldus de mogelijkheid heeft bezwaar te uiten tegen deze wijzigingen.

 

De verwerking door een onderaannemer wordt beheerst door een contract of een andere rechtshandeling van de Unie of van het recht van een Lidstaat die de onderaannemer verbindt met Deauty BE, het voorwerp en de duur van de verwerking bepaalt, de aard en de doelstelling van de verwerking, het type van persoonsgegevens den de categorieën van betrokken personen, en de verplichtingen en rechten van Deauty BE.

Dit contract of deze andere rechtshandeling voorzien meer bepaald dat de onderaannemer:

a)         de persoonsgegevens uitsluitend verwerkt op basis van schriftelijke instructies van de Deaut BE, onder meer met betrekking tot doorgiften van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie, tenzij een op de verwerker van toepassing zijnde Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling hem tot verwerking verplicht; in dat geval stelt de verwerker de verwerkingsverantwoordelijke, voorafgaand aan de verwerking, in kennis van dat wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt;

b)        waarborgt dat de tot het verwerken van de persoonsgegevens gemachtigde personen zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen of door een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid zijn gebonden;

c)         alle vereiste maatregelen neemtvoor de veiligheid van de verwerking

d)         aan de in de vorige paragrafen bedoelde voorwaarden voor het in dienst nemen van een andere verwerker voldoet;

e)         rekening houdend met de aard van de verwerking, Deauty BE door middel van passende technische en organisatorische maatregelen, voor zover mogelijk, bijstand verleent bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van hun rechten;

f)         rekening houdend met de aard van de verwerking en de hem ter beschikking staande informatie Deauty BE bijstand verleent bij het doen nakomen van de voorziene verplichtingen;

g)        na afloop van de verwerkingsdiensten, naargelang de keuze van Deauty BE, alle persoonsgegevens wist of deze aan hem terugbezorgt, en bestaande kopieën verwijdert, tenzij opslag van de persoonsgegevens Unierechtelijk of lidstaatrechtelijk is verplicht;

 

h)        Deauty BE alle informatie ter beschikking stelt die nodig is om de nakoming van de in dit artikel neergelegde verplichtingen aan te tonen en audits, waaronder inspecties, door de Deauty BE of een door Deauty BE gemachtigde controleur mogelijk maakt en eraan bijdraagt.

In dat verband licht de onderaannemer onmiddellijk per geschrift Deauty BE in dat volgens hem een instructie een schending uitmaakt van huidig Beleid of van andere bepalingen van het Unierecht of van het recht van de Lidstaten met betrekking tot de gegevensbescherming.

 

 

Wanneer een verwerker een andere verwerker in dienst neemt om voor rekening van Deauty BE specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten, worden aan deze andere verwerker bij een overeenkomst of een andere rechtshandeling krachtens Unierecht of lidstatelijk recht dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming opgelegd als die welke in de overeenkomst of andere rechtshandeling tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker zijn opgenomen, met name de verplichting afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen te bieden opdat de verwerking aan het bepaalde in huidig Beleid voldoet. 

 

Wanneer de andere verwerker zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming niet nakomt, blijft de eerste verwerker ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke volledig aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen van die andere verwerker.

 

12.       Wat zijn uw rechten inzake vertrouwelijkheid en hoe kan u ze uitoefenen ?

 

12.1.     Overzicht van uw rechten inzake vertrouwelijkheid 

 

        Uw recht van inzage

 

U heeft het recht om van Deauty BE uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van de volgende informatie: 

 

•          de verwerkingsdoeleinden; 

•          de betrokken categorieën van persoonsgegevens;

•          de ontvangers of categorieën van ontvangers (met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties);

•          indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;

•          het bestaan van uw rechten inzake vertrouwelijkheid;

•          het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

•          wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;

•          het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

 

U hebt eveneens het recht een gratis kopie te verkrijgen van de verwerkte gegevens, op een begrijpelijke wijze. Deauty BE kan een redelijke vergoeding vragen om haar administratieve kosten te dekken voor elke bijkomende kopie die u vraagt.

 

        Uw recht op rectificatie van uw persoonsgegevens

 

U heeft het recht om onverwijld rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. 

 

Op uw persoonsgegevens up to date te houden, danken wij om ons hoedanook elke wijziging, zoals een verhuis, verandering van e-mail adres of wijziging van identiteitskaart mee te delen.

 

        Uw recht op gegevenswissing ( het « recht op vergetelheid »)

 

U hebt het recht in volgende gevallen uw persoonsgegevens te doen wissen: 

 

•          de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt doro Deauty BE;

•          de betrokkene trekt de voorgaande toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond die Deauty BE kan inroepen voor de verwerking;

•          U maakt bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verdere verwerking door Deauty BE

•          Uw persoonsgegevens worden op onwettige wijze verwerkt;

•          de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

•          Gelieve er rekening mee te houden dat we niet steeds alle gevraagde persoonsgegevens kunnen wissen, bijvoorbeeld wanneer hun verwerking onmisbaar is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechten in rechte of omdat wij hiertoe wettelijk gehouden zijn. Wij geven u meer informatie in dat verband in ons antwoord op uw verzoek.

 

        Uw recht op beperking van de verwerking

 

U heeft het recht de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is:

 

•          de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist; hun gebruik wordt beperkt gedurende een periode die Deauty BE in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

•          de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

•          Deauty BE heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; in de plaats van het wissen hiervan wordt hun gebruik beperkt tot de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering

•          Zolang geen beslissing is genomen betreffen de uitoefening van uw recht op verzet van verwerking, vraagt u de beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens.

 

        Uw recht op overdraagbaarheid van gegevens

 

U heeft het recht uw persoonsgegevens te “recupereren”, bijvoorbeeld om gemakkelijker van dienstverlener te kunnen veranderen. Dit is enkel mogelijk voor persoonsgegevens die u zelf hebt gegeven aan Deauty BE op basis van een toelating of van een aan Deauty BE toevertrouwde Dienst. In alle andere gevallen kan u dus niet genieten van dit recht (bijvoorbeeld wanneer de verwerking van uw gegevens gebeurt op basis van een wettelijke verplichting).

 

Twee aspecten zijn verbonden met dat recht:

 

•          U kan Deauty BE vragen de betrokken persoonsgegevens te recupereren in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat; en

 

•          U kan Deauty BE vragen alle betrokken persoonsgegevens rechtstreeks over te maken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. In dat verband bent u persoonlijk aansprakelijk voor de juistheid en veiligheid van het adres (e-mail) dat u aanduidt voor de overdracht. Deauty BE heeft he recht uw verzoek te weigeren indien de overdracht technisch onmogelijk is.

 

        Uw recht van bezwaar van verwerking van uw persoonsgegevens

 

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met u specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien de verwerking kadert in het legitieme belang van Deauty BE of in het algemene belang. Deauty BE staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering (bijvoorbeeld de indiening van een verzoekschrift bij de rechtbank).

 

12.2.     Praktisch

 

        Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen inzake vertrouwelijkheid?

 

U kan een e-mail sturen naar het volgende adres info@deauty.eu 

 

Teneinde uw inzagerecht uit te oefenen en elke ongeoorloofde publicatie van uw persoonsgegevens te vermijden, moeten wij uw identiteit nagaan. In het geval van twijfel of onduidelijkheid zullen wij u eerst bijkomende inlichtingen vragen (bij voorkeur een kopie van de rectozijde van uw identiteitskaart).

 

        Zijn er kosten ? 

 

U kan gratis uw rechten inzake de vertrouwelijkheid uitoefenen, tenzij uw vraag manifest ongegrond of overdreven is, meer bepaald omwille van het repetitief karakter. In dat geval hebben wij het recht en de keuze – overeenkomstig de wetgeving betreffende de bescherming van het privéleven – (i) u een redelijke vergoeding te factureren (rekening houdend met de administratieve kosten voor de afgifte van de gevraagde informatie of communicatie en de kosten verbonden met het nemen van de gevraagde maatregelen), of (ii) te weigeren gevolg te geven aan uw verzoek.

 

        Onder welk formaat zal ik een antwoord ontvangen? 

 

Indien u uw verzoek indient via elektronische weg zullen de inlichtingen u indien mogelijk eveneens per elektronische weg worden overgemaakt, tenzij uw verzoek iets anders bedingt. In ieder geval maken wij u een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijk antwoord over.

 

        Wanneer zal ik mijn antwoord ontvangen? 

 

Wij reageren zo spoedig als mogelijk op uw vraag en in ieder geval binnen de maand volgend op de ontvangst van uw verzoek. In functie van de complexiteit van uw verzoeken en hun aantal kan deze termijn in voorkomend geval worden verlengd tot twee maanden. In het geval van verlenging van de termijn lichten wij u hiervan in binnen de maand volgend op ontvangst van uw verzoek.

 

        Wat kan ik doen indien Deauty BE geen gevolg heeft aan mijn verzoek ? 

 

Wij zullen u in ons antwoord steeds inlichten over de mogelijkheid een bezwaar in te dienen bij de toezichthoudende overheid en beroep aan te tekenen bij de rechter.

 

13.       Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens ?

 

Wij kunnen uw persoonsgegevens niet bewaren na de periode noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doelstelling van de oorspronkelijke inzameling. De bewaringstermijn kan dus verschillen in functie van de beoogde doelstelling:

 

-          Naleving van onze wettelijke verplichtingen: teneinde te voldoen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen zijn wij bijvoorbeeld gehouden uw facturatiegegevens gedurende maximaal 7 jaar te bewaren;

 

-          Juridische noodzaak : om bepaalde gegevens te bewaren (zoals uw contract, uw facturen en uw briefwisseling inzake bezwaren in dat verband) als bewijs in het geval van geschil tot aan 10 jaar maximum na de verwezenlijking van de diensten van Deauty BE. 

 

Deze gearchiveerde gegevens hebben meer bepaald een zeer beperkte toegang.

 

Bij afloop van de toepasselijke bewaringstermijnen, worden de persoonsgegevens geschrapt of anoniem gemaakt.

 

Bepaalde gegevens van vroegere klanten kunnen gedurende een periode van 2 jaar na de verbreking van het contract worden gebruikt om de oude klant te herkennen en hem in te lichten over nieuwe producten en promoties van Deauty BE, behoudens indien de klant meldt hiermee niet akkoord te gaan.

 

14.       Onze website www.deauty.be 

 

Indien u onze website bezoekt, verwerken wij volgende persoonsgegevens die u aanbelangen:

 

•          Uw IP-adres, het type en de taal van uw navigator, de software, de type en het merk van het apparaat dat u gebruikt voor de connectie met onze website, de duur van uw bezoek op onze website alsook het internetadres van waaruit u toegang hebt gekregen tot onze website, de pagina’s die u hebt geraadpleegd, de links waarop u hebt geklikt en de andere acties die u hebt ondernomen op onze website. In dat geval, gebruiken wij cookies. U zal meer informatie aantreffen over de cookies die wij gebruiken en de keuze die u daartoe kunt uitvoeren door ons cookiebeleid te raadplegen op de volgende link [*];

 

•          Wanneer u zich verbindt tot Uw Account, vragen wij uw gebruikersnaam en uw paswoord. Wij identificeren dan uw IP-adres en wij verbinden dit aan uw klantgegevens. Het is goed te weten dat uw sessie nog actief blijft gedurende enkele minuten nadat u bent gedeconnecteerd;

 

•          De door ons via onze website verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt voor volgende doeleinden:

 

o          Om u diensten te kunnen leveren en met u te kunnen communiceren (bijvoorbeeld in verband met uw factuur of om u te waarschuwen dat phishing e-mails circuleren);

 

o          Om statistieken op te stellen en analyses uit te voeren teneinde de kwaliteit van onze website en van onze diensten te verbeteren;

 

o          Teneinde u een betere en persoonlijker dienst te kunnen aanbieden, bijvoorbeeld door aankondigingen op onze website en de offerte van onze producten en diensten aan te passen aan uw persoonlijke voorkeur;

 

o          Teneinde u offertes en informatie aan te bieden over andere producten of diensten van Deauty BE.

 

 

15.       Vragen stellen aan Deauty BE

 

Voor meer inlichtingen in verband met huidig beleid inzake de bescherming van het privéleven of voor elk bezwaar betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens kan u contact opnemen met de Afgevaardigde voor de Bescherming van Persoonsgegevens van Deauty BE via  info@deauty.eu.

 

16.       Blijf ingelicht over de aanpassingen

 

Deauty BE kan nu en dan het huidig beleid inzake de bescherming van het privéleven wijzigen, bijvoorbeeld in het kader van evoluties van de markt en de nieuwe verwerkingsactiviteiten van Deauty BE.

 

In dergelijk geval zullen wij u spontaan op de hoogte brengen van elke wijziging van huidig beleid en van de (nieuwe) verwerkingsactiviteiten.

 

17.       Toezichthoudende overheid

 

Bezwaren betreffende de behandeling van uw persoonsgegevens door Deauty BE kunnen gericht worden naar de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat, 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / commission@privacycommission.be / www.privacycommission.be.